Laajavuoressa palautetaan ojitettuja soita lähemmäs luonnontilaa

touko 23, 2022

Jyväskylän kaupunki aloittaa ojituksista kärsineiden suoalueiden ennallistamisen Laajavuoren alueella kuluvan vuoden aikana. Alueella voi kuitenkin liikkua normaalisti. Työ tehdään osana ympäristöministeriön Helmi-elinympäristöohjelmaa.

– Laajavuoressa on Jyväskylän kaupungin laajin suojeltujen soiden kokonaisuus. On hienoa, että pääsemme Helmi-hankkeen myötä palauttamaan muuttuneet suot ja norot lähemmäs luonnontilaa. Tämä nostaa alueen luontoarvoja entisestään, toteaa ympäristönsuojelusuunnittelija Katriina Nieminen.

Laajavuoren alueella on ojituksista kärsineitä suoalueita ja niihin liittyviä pienvesiä, joiden vesitalous voidaan palauttaa ojia täyttämällä tai patoamalla. Suoalueet ovat päässeet ojituksen vuoksi kuivahtamaan. Kaupunki on selvittänyt suojelualueiden nykyisen luonnontilan ja arvioinut ennallistamistarpeen.

– Arvioinnin pohjalta olemme valinneet ennallistettaviksi kohteiksi kolme suojeltua suota: Lammakesuon, Heinälän alueen suon ja Riihilammen alueen suon laskunoroineen, kertoo Nieminen.

Ennallistamisessa on tärkeää saada nostettua suon vedenpintaa

Suot ennallistetaan tukkimalla ja patoamalla ojat, jolloin suon vedenpinta nousee lähemmäs luonnontilaista tasoa. Suoalueet ovat päässeet ojituksen vuoksi kuivahtamaan, ja puusto on alkanut vallata suota. Suoalueilta poistetaan ylitiheäksi kasvanutta puustoa, jotta puiden kautta tapahtuva haihdunta pienenee ja puusto palautuu suotyypille tyypillisemmäksi. Korpiin tuotetaan tarvittaessa lisää lahopuuta kaulaamalla kuusia. Aluksi seurataan, tuottaako suon vedenpinnan nousu toivotun määrän kuollutta kuusta. Kaulaamisessa kuusen rungon ympäriltä poistetaan kuori moottorisahalla kapeana kaistaleena.

– Lisäksi ennallistamme lähteikkökorvesta alkunsa saavan ja Myllyjärveen laskevan noron alajuoksun. Noron uomaan rakennetaan puusuisteita, joilla lisätään uoman leveysvaihtelua, selventää Nieminen.

Ennallistettaville kohteille tehdään tarkat työmaaohjeet vuoden 2022 aikana, ja ennallistaminen toteutetaan syyskesän ja syksyn 2023 aikana. Syksyllä 2022 puuston käsittely aloitetaan raivaamalla nuorta puustoa, ja sitä jatketaan talvella 2022 – 2023 harventamalla varttunutta puustoa.

Metsätyöt eivät estä liikkumista Laajavuoren alueella

Ennallistamisesta johtuva suon vedenpinnan nouseminen aiheuttaa sen, että Lammakesuon ja Riihilammen kohteilla olevat pitkospuut jäävät veden alle. Pitkospuita nostetaan, kun nähdään ensin, mille tasolle suon vedenpinta nousee keväällä 2023.

Riihilammen alueella kaadetaan yksittäisiä puita ennallistamishankkeen aikana, eikä kaadoilla ole käytännössä vaikutusta alueella liikkumiseen. Lammakesuon alueella koneelliset korjuutyöt tehdään sydäntalven aikaan, eikä työ vaikuta hiihtolatujen käyttöön. Työmaa kyltitetään mahdollisten polkujen päistä. Syksyn aikana Lammakesuolla tehdään raivaussahatöitä metsurivoimin, eikä työllä ole vaikutuksia alueen käyttöön.

Jyväskylän kaupunki on mukana ympäristöministeriön rahoittamassa Helmi-elinympäristöohjelmassa. Ohjelman tavoitteena on vahvistaa Suomen luonnon monimuotoisuutta ja turvata luonnon tarjoamia elintärkeitä ekosysteemipalveluja. Laajavuoren alue on yksi Helmi-elinympäristöohjelman kohteista Jyväskylässä.

Uutiset
Kommentointi on suljettu