Vesitalous — 1992

tammi 01, 1992

Vuoden 1992 artikkelit

Vuosi Nro Kirjoittaja(t) Aihe

1992 1 Urpo Myllymaa Luonnonsuojeluarvot vesioikeuskäytännössä

1992 1 Leena Hiisvirta KmnO4-luvun ja alumiinin raja-arvot EY-maissa

1992 1 Harri Seppänen Typenpoiston tarpeellisuudesta

1992 1 Olli Varis Typpi ja fosfori, järvien sinileväongelmat

1992 1 Pirjo Kuitunen Kaj Granberg Typenpoiston vaikutus Pieksäjärveen

1992 1 Gösta Wasastjerna Bertil Hällis Tapio Ala-Peijari Kokemuksia Pietarsaaren vesilaitoksen tehostetusta käsittelystä

1992 1 Mika Marttunen Mallitarkastelu säännöstelyn vaikutuksista järviveden happamuuteen

1992 1 Anneli Skrökki Vesilaboratorioiden toiminnasta, tutkimusoikeuksista

1992 1 Hannele Nyroos Vesiasiat tärkeitä YKn ympäristö-, kehityskonferenssissa

1992 1 Reijo Solantie Ilmastonmuutoksesta

1992 2 Timo Oikari Insinöörin vastuu ympäristöstä ja uudistuva ympäristönsuojelun koulutus

1992 2 Leena Hiisvirta et al Bromiyhdisteet talousvesiongelmana Suomessa?

1992 2 Matti Ettala Suomen, EYn kaatopaikat

1992 2 Timo Tamminen Itämeren typpikysymys – ympäristölogiikan musta aukko?

1992 2 Timo Tamminen Typenpoiston tarpeettomuudesta: typensidonta, myrkkylevät ja denitrifikaatio Suomenlahden vesiensuojelukeskustelussa

1992 2 Anna-Liisa Kivimäki Tekopohjaveden muodostaminen Suomessa

1992 2 Tapio Ala-Peijari Ultraviolettivalon käyttö verkostoveden desinfiointiin

1992 2 Ari Jolma Karttatietojärjestelmä mallittajan apuvälineenä

1992 2 Timo Mäkinen Malli kalanviljelyn kuormituksenvaikutustenarvioimiseksi merialueella

1992 2 Rainer Lindberg Mikko Korhonen Vesi- ja viemärilaitosalan järjestötoiminnan kehittämistyöryhmän selvitys

1992 3 Marja-Liisa Poikolainen Vesiensuojelusuunnitelmien kuormitustavoitteiden toteutuminen

1992 3 Jussi Hooli Matemaattisten mallien käyttö pohjaveden virtauksen ja aine-kulkeutumisen arvioinnissa

1992 3 Esa Rönkä et al. Porakaivon paikan määrittäminen ja koepumppaus

1992 3 Pentti Saukkonen Matemaattisen laatuluokitusmallin käyttö vesistöjen tilan seurannassa

1992 3 Juhani Kettunen Hannu Sirviö Tilastollisesta päättelystä näyte- ja kerrannemäärien arviointiin

1992 3 Tuomo Ylinärä Siian pakoreaktiovoiman ja syöksyuintiliikkeen taajuuden mittaaminen voima-anturia käyttäen

1992 3 Anneli Skrökki Näytteiden ottaminen laboratoriotutkimuksia varten

1992 3 Kari Saarikoski Matti Ojala Uutta Ranskasta

1992 3 Seppo Räisänen Oikeustapauksia I

1992 3 Pekka Sorensen Kuivakäymäläjärjestelmästä

1992 4 Antti Soikkeli Valtakunnallisten vesihuoltopäivien avaus

1992 4 Markku Mäkelä Kansainvälinen yhteistyö vesiensuojelussa ja ETA-sopimuksen vaikutukset viemärilaitostoimintaan

1992 4 Leena Hiisvirta ETA-sopimus ja vesilaitokset

1992 4 Tönis Kull Eestin vesihuollon nykytilanne ja tulevaisuuden näkymät

1992 4 Juhani Puolanne Puhdistamolietteen loppusijoitus – katsaus eri maiden käytäntöön

1992 4 Tuomo Hatva Teiden suolaus ja tiealueiden suojaus pohjavesialueilla

1992 4 Risto Laukkanen Lika-aineiden leviäminen pohjavesissä ja mallitekniikka

1992 4 Matti Ojala Yhdyskuntatekniikan verkostojen nykytila ja saneeraustarve, YVES-tutkimus 1992

1992 4 Sakari Välimaa Lietteen laskeutumis-nopeuden mittaaminen lietepatjan sisässä

1992 4 Anneli Skrökki Teuvo Seppänen Verkostoveden kupari- ja rautapitoisuudet Vuolijoen kunnassa

1992 4 Anneli Skrökki Vesisanastoa määritystulosten ja lyhenteiden ymmärtämiseksi

1992 5 Mikko Korhonen Vesi- ja viemärilaitosalan järjestötoiminta yhtenäistyy

1992 5 Kimmo Silvo ETA-sopimus ja teollisuuden jätevedet

1992 5 Viktoria Blonskaja Heino Molder Indrek Salis Typpi- ja fosforiyhdisteiden yhteispoisto yhdyskuntien jätevesistä

1992 5 Matti Ettala Esko Rossi Metsäteollisuuden satunnaispäästöt vesistöihin

1992 5 Veikko Lammassaari Jussi Hooli Uitto ja sen vesistövaikutukset

1992 5 Kai Kaatra Onko patoallasongelma ratkaistavissa

1992 5 Tuula Tuhkanen Talousveden otsonoinnista

1992 5 Juha Laasonen ”Tietokonehydrauliikan” kehittymisestä

1992 5 Esko Lakso Irma Sorva Vesi- ja viemärilaitosten perus- ja liittymismaksujen määräytymisperusteiden arviointi

1992 5 Mauno Rönkkömäki Jussi Hooli Pohjoismaiden hydrologit uusien haasteiden edessä

1992 5 Matti Ettala ISWA92, 6th Intemational Congress and Exhibition on Solid Waste

1992 6 Jussi Hooli Ympäristövaikutusten arviointi ja siinä käytettävien menetelmien kehittäminen

1992 6 Laina Salonen Talousveden radioaktiivisuus ja sen poistaminen

1992 6 Jouko Niemelä Martti Salmi Mikko Seppälä Paineellisen pohjaveden alue Oripäänkankaan itäpuolella

1992 6 Pertti Lahermo Suomen kartaston geologia-osa, tietoa myös vesitutkijoille

1992 6 Matti Hepola Vesituomioistuimien atk-järjestelmä – yhteenveto

1992 6 Esko Lakso Jussi Mettälä Vesijohtoveden ja siihen liittyvän sähköenergian säästäminen sekä niiden käytön tasaaminen

1992 6 Riitta Kamula Timo Pohjamo Ajatuksia kalateistä

1992 6 Pasi Lehmusluoto Indonesian järvet –tutkimuksen uusi yhteistyömuoto

1992 6 Mauno Rönkkömäki Jussi Hooli Vertaileva hydrologia – ekologinen lähestymistapa maa- ja vesivaroihin

1992 6 Anneli Skrökki Vesilaboratorion laadunvarmistuksesta

1992 6 Jussi Hooli Pentti Kalliokoski Ympäristönsuojelutekniikan opetusta Oulun yliopiston ja Kuopion yliopiston välisenä yhteistyönä

Kommentointi on suljettu