Kaasuputken rakentamiselle lupa

helmi 12, 2010

Etelä-Suomen aluehallintovirasto myönsi luvan Nord Stream AG:lle Venäjä-Saksa kaasuputken rakentamiselle Suomen talousvyöhykkeellä.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto antoi 12.2.2010 vesilain mukaisen luvan Nord Stream AG:lle Venäjä-Saksa kaasuputken rakentamiselle Suomen talousvyöhykkeellä. Kaasuputki koostuu kahdesta kaasuputkilinjasta, jotka sijoitetaan Suomen talousvyöhykkeelle 375 kilometrin matkalle. Putkien kautta Venäjältä kuljetetaan maakaasua 55 miljardia m3 vuodessa Saksaan ja sieltä edelleen useisiin Euroopan maihin.

Aiemmin Länsi-Suomen ympäristölupaviraston luvalla tapahtuvan 28 sotatarvikkeiden raivaamisen lisäksi rakentamisen yhteydessä on tarkoitus raivata 15 muuta sotatarviketta. Putkilinjojen sijoittamiseksi meren pohjaan tarkkuusläjitettävällä kiviaineksella kasataan putkea tukevia penkereitä. Kiviaineksen täyttökohteita on n. 200 Suomen talousvyöhykkeellä ja kiviaineksen määrä on n. 360 000 m3. Putkilinjat lasketaan dynaamisesti asemoitavalla aluksella Suomen talousvyöhykkeellä n. 220 kilometrin matkalla Suomenlahden itäosasta alkaen. Tästä eteenpäin käytetään ankkuroivaa alusta. Putkilinjojen rakentamistyöt on tarkoitus toteuttaa avovesikausina siten, että hanke valmistuu kokonaisuudessaan 2012 loppuun mennessä. Putkilinjojen tekninen käyttöikä on noin 50 vuotta.

Hankkeesta on tehty ympäristövaikutusten arviointi, josta Uudenmaan ympäristökeskus antoi lausunnon 2.7.2009, ja valtioneuvosto myönsi hankkeelle talousvyöhykelain mukaisen suostumuksen 5.11.2009.

Sotatarvikkeiden raivauksessa ja kiviaineksen kasaamisessa sekä putkilinjan laskussa lähtee liikkeelle merenpohjan sedimentin sisältämiä haitallisia aineita, kuten dioksiineja ja metalleja sekä ravinteita. Vaikutus on arvioitu jäävän kokonaisuutena sellaiseksi, ettei merialueen ympäristöolosuhteissa ja meriluonnolle aiheudu pitkäaikaisia haitallisia muutoksia. Sotatarvikkeiden räjäytyksistä meriluonnolle aiheutuvien haittojen ja liikenteelle aiheutuvan vaaran ehkäisemiseksi töiden tekemisestä on annettu määräykset. Haitallisia aineita sisältävien tynnyreiden tai kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden hylkyjen vahingoittumisen ehkäisemiseksi on annettu määräyksiä. Putken rakentamisesta aiheutuu tilapäisiä rajoituksia meriliikenteelle. Riskien ehkäisemiseksi Liikenneviraston Meriosasto ja Rajavartiolaitos tiedottavat liikennerajoituksista erikseen.

Putken sijainnista merenpohjassa aiheutuu haittaa kalastukselle. Hakija on tehnyt sopimukset ammattikalastajille maksettavista korvauksista. Tämän lisäksi luvassa on määrätty yleiselle kalatalousedulle aiheutuvien haittojen ehkäisemiseksi vuosittainen kalatalousmaksu. Putkilinjojen vahingoittumisvaara ja vahingoittumisesta aiheutuvat haitat on arvioitu muutoin vähäisiksi. Luvan saajan on tehtävä hakemus putkilinjojen käytön lopettamisen jälkeen tehtävistä toimista.

Rakennusaikaisia ympäristövaikutuksia sekä putken käytön aikaisia vaikutuksia on tarkkailtava luvan mukaisesti. Talousvyöhykkeen käyttöä valvoo Rajavartiolaitos ja luvan mukaisia toimenpiteitä Uudenmaan sekä Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset.

Hakijalle on myönnetty töidenaloittamislupa ennen päätöksen lainvoimaiseksi tuloa. Luvan saajan on asetettava 70 miljoonan euron vakuus Etelä-Suomen aluehallintovirastolle sen varalle, että päätös kumotaan muutoksenhaun johdosta. Lupapäätökseen voidaan hakea muutosta valittamalla siitä Vaasan hallinto-oikeuteen ja tämän jälkeen korkeimpaan hallinto-oikeuteen.

Lisätietoja:

 1. Ympäristöneuvos Mika Seppälä, Etelä-Suomen aluehallintovirasto
  puh. 0400 351 894
 2. Ympäristöneuvos Tapio Kovanen, Etelä-Suomen aluehallintovirasto
  puh. 0400 351 883
 3. Ympäristöneuvos Hannu Kokko, Etelä-Suomen aluehallintovirasto
  puh. 0400 285 834
 4. Esittelijä Johanna Juvonen, Etelä-Suomen aluehallintovirasto
  puh. 0400 285 823

Etelä-Suomen aluehallintoviraston 12.2.2010 julkaisema tiedote

Uutiset
Kommentointi on suljettu