Pöyry auttaa parantamaan jäteveden ja kiinteän jätteen käsittelyä Vietnamissa

syys 11, 2011

Pöyryn Vesi & ympäristö -liiketoimintaryhmä on saanut toimeksiannon jäteveden ja kiinteän jätteen käsittelystä neljässä maaseutukaupungissa Vietnamissa. Toimeksiannon rahoittajana toimivat saksalainen KfW-kehityspankki ja Sveitsin talousministeriö SECO Pohjois-Vietnamin kehitysohjelman II puitteissa, ja projektin arvo on 3,5 miljoonaa euroa.

Paikalliset asiakkaat ovat vesi- ja viemärilaitos Lang Son Water Supply and Sewerage JSC, Hoa Binhin kaupungin kansankomitea, Son La Urban Environment One member State Company Ltd. ja Bac Ninh Environment & Urban Works Single Member Company Ltd. Toimeksiannon odotetaan valmistuvan 2017.

Pöyry on aiemmin tehnyt investointitutkimukset jätevedenkäsittelyprojekteja varten ja ehdotti kestäviä ratkaisuja, joissa otetaan huomioon ympäristölliset, sosioekonomiset ja tekniset näkökohdat. Ehdotetut ratkaisut toteutetaan uudessa projektissa.

Palveluihin sisältyvät kolmen jätevedenkäsittelylaitoksen ja viemäriverkostojen suunnittelu, kilpailutus ja rakennusvalvonta, mukaan lukien katuviemärit ja taloliittymät viemäröimättömille alueille sekä yksi kiinteän jätteen käsittelyjärjestelmä. Jätevesijärjestelmien toteutus tehdään yhteistyössä Pöyryn paikallisen yhteistyökumppanin ICC:n kanssa. Kiinteän jätteen osioon liittyvistä töistä vastaavat yhteistyöyhtymämme IGIP ja sen alihankkija ANVIET.

Pöyry auttaa Keniaa vähentämään vuotoveden määrää

Pöyryn Vesi & ympäristö -liiketoimintaryhmä on saanut 1,1 miljoonan euron arvoisen sopimuksen vuotovesien vähentämisprojektissa Coast Water Service Boardilta. Coast Water Service Board on kenialainen valtionyhtiö, joka saa rahoitusta Maailmanpankin kansainvälisen kehitysjärjestön (IDA) vesi- ja viemäröintipalveluiden kehitysprojektista. Sopimus on puolentoista vuoden mittainen, ja sen arvioidaan päättyvän tammikuussa 2013.

Projektiin osallistuu eri alojen asiantuntijoita tekniikan, talouden ja henkilöstöhallinnon aloilta. Projektin tavoitteena on kehittää vedenjakelupalveluiden teknistä ja taloudellista suorituskykyä, ja edesauttaa tilaajan henkilöstön rekrytoimista projektin päättymisen jälkeen. Ottamalla huomioon hankkeen taloudelliset, ympäristölliset ja sosiaaliset puolet projektin toteuttajat rakentavat kestäviä ja pitkäaikaisia ratkaisuja vedenjakelupalveluille.

Pöyryn palveluihin kuuluvat vedenjakelujärjestelmien elementtien ja vuotovesien määrän arviointi, tarjousdokumenttien valmisteleminen ja toteutuksen valvonta sekä tekninen tuki ja asiakkaan toimintojen kehittäminen. Lisäksi Pöyry laatii yksityiskohtaisen vuotovesistrategian ja vedenjakelujärjestelmän kunnossapitosuunnitelmat, tukee asiakastietokannan päivityksessä sekä avustaa uusien laskutus- ja kirjanpitojärjestelmien hankinnoissa ja asentamisessa.

Pöyryllä on runsaasti kokemusta vedenjakelu- ja jätevesisektorin projekteista, teknisestä suunnittelusta ja toteutuksesta, hallinnon kehittämisestä sekä yksityissektorin osallistumisesta ja toimintojen tehostamisesta itäisessä Afrikassa.

Pöyry on saanut päätökseen Vattenfallin suunnittelu- ja konsultointiliiketoimintojen oston Ruotsissa

Pöyry Oyj on saanut päätökseen yrityskaupan, jossa se hankkii osan Vattenfall Power Consultant AB:n suunnittelu- ja konsultointiliiketoiminnoista (ks. pörssitiedote 14.4.2011). Kyseisistä liiketoiminnoista on perustettu uusi yhtiö, SwedPower AB, jossa Pöyryllä on 100 prosentin omistus. Osapuolet ovat sopineet, ettei kauppahintaa julkaista.

Lopullisessa sopimuksessa SwedPower AB:hen siirrettyjen liiketoimintojen henkilöstömäärä on noin 245. SwedPower AB liitetään Pöyryn raportointiin 1.7.2011 alkaen ja se on osa Energia -liiketoimintaryhmää.

Aktiivinen liiketoimintaportfolion kehittäminen on yksi Pöyryn strategisista prioriteeteista, jolla tavoitellaan kilpailuaseman vahvistamista ensisijaisilla segmenteillä ja maantieteellisillä alueilla. SwedPower AB:n osto täydentää Pöyryn asiantuntijaresursseja tuulivoimassa, siirtoverkoissa, vesivoimassa, lämpövoimassa ja uusiutuvassa energiassa, ja avaa mahdollisuuksia yhteisprojekteihin maailmanlaajuisesti. Se on merkittävä askel Pöyryn energialiiketoiminnan kasvattamiseksi Ruotsissa ja tällä yrityskaupalla Ruotsista tulee yksi Pöyryn ydinmarkkinoista.

OXY-hankkeen ensimmäinen kesä näyttää suuntaviivoja Itämeren ongelmien ratkaisuun

Uusia ratkaisuja Itämeren rehevöitymisen ehkäisemiseen etsivän OXY-hankkeen ensimmäinen kesä on käynnistynyt Haminan saaristomerellä. Vaikutuksia mitataan koko kesän ajan. Suuntaa-antavia tuloksia luvassa kesän jälkeen.

Pöyryn koordinoima OXY on pioneerihanke. Hankkeessa kokeillaan merialueilla uudenlaisia tai vähän hyödynnettyjä ratkaisuja, joiden avulla pyritään parantamaan ajoittain hapettomien syvänteiden happitilannetta ja sitä kautta vähentämään Itämeren ravinnekuormitusta Suomen rannikolla. Hankkeessa kokeillaan järviolosuhteista tutun hapetusmenetelmän toimivuutta merenpohjan elvyttämiseen.

OXY-hanke tähtää Itämeren rannikkovesien happitilanteen parantamiseen ja meren sisäisen kuormituksen vähentämiseen. Hanke pyrkii ehkäisemään rehevöitymistä ja leväkukintoja vähähappisia syvänteitä hapettamalla. Keinotekoisen hapettamisen avulla ylläpidetään pohjanläheisen veden happipitoisuutta ja lyhennetään huonosta happitilanteesta kärsivien syvänteiden jokakesäistä hapetonta jaksoa. Happitilanteen parantamisella pyritään katkaisemaan meren sisäisen kuormituksen rehevöittävä noidankehä.

Hapettaminen alkanut Haminan Tammionselällä

OXY-hankkeen ensimmäinen hapetuskohde on Haminan saariston Tammionselkä. Kohde valittiin pitkäaikaisen tarkkailuaineiston analysoinnin perusteella. Pohjanläheistä vettä hapetetaan Tammionselän vähähappisessa syvänteessä seuraavan kolmen kesän ajan. Yleensä osan vuodesta kokonaan hapettomassa tilassa olevaan syvänteeseen laskettiin kesäkuun toisella viikolla kolme hapetuslaitetta. Sähköllä toimivat pumput kierrättävät hapekasta pintavettä syvänteen pohjalle koko kesän ajan. Pintaveden kierrätys pumppujen avulla meren pohjalle on energiatehokkaampaa kuin hapen pumppaaminen veteen suoraan ilmasta.

Ensimmäisiä suuntaa-antavia merkkejä siitä, miten hapetus vaikuttaa syvänteen happipitoisuuteen ja meren tilaan saadaan todennäköisesti jo syksyllä 2011, jolloin valmistuvat veden laadun ja pohjaeläinseurannan tulosten raportit. Pysyvämpiä tuloksia, esimerkiksi leväkukintojen vähentymistä, joudutaan todennäköisesti odottamaan pidempään. Parhaimmillaan tulokset voivat hyödyttää koko Itämerta hapettomuuden aiheuttaman sisäisen kuormituksen vähentämisessä.

Sisäinen kuormitus on Itämeren noidankehä

Keinotekoinen hapetus tuo ensiapua vähähappiselle tai ajoittain hapettomalle syvänteelle. Meren pohjan hapettomuuden aiheuttama sisäinen kuormitus on yksi itäisen Suomenlahden merkittävimpiä rehevöittäjiä yhdyskuntien pistekuormituksen ja maatalouden hajakuormituksen lisäksi.

Sisäinen kuormitus on Itämerelle haitallinen noidankehä. Eri aikakausina mereen päätyneet ravinteet kasvattavat levämassaa, joka hajotessaan kuluttaa vedestä happea ja vapauttaa siihen lisää ravinteita. Kun pohjaa lähellä olevan veden happi vähenee ja happikatoalueet laajenevat, pohjasedimenttiin varastoituneet ravinteet palautuvat takaisin veteen ja levien kasvu sekä rehevöityminen kiihtyvät entisestään.

Pöyry koordinoi OXY-hanketta

OXY-hanketta koordinoi maailmanlaajuinen konsultointi- ja suunnitteluyhtiö Pöyry, joka on sitoutunut tasapainotettuun kestävään kehitykseen ja vastuulliseen liiketoimintaan. Kolmivuotinen hanke käynnistyi jo syksyllä 2010 ja hapettaminen aloitettiin Haminassa kesällä 2011. Veden tilaa seurataan säännöllisesti koko hankkeen ajan. Tammion saaren läheisyydessä sijaitseva Tammionselkä on otollinen kohde hapettamiselle. Summan paperitehtaan sulkeminen ja Haminan kaupungin puhdistettujen jätevesien johtaminen Kotkaan on vähentänyt viime vuosina Haminan merialueen kuormitusta, jolloin muiden vesiensuojelutoimenpiteiden vaikutus tehostuu.

OXY sai alkunsa Pöyryn Baltic Sea Action Summit -huippukokouksessa tekemästä vapaaehtoisesta Itämeri-sitoumuksesta. Hankkeen toteuttajina on Pöyryn lisäksi joukko vapaaehtoisia yrityksiä ja julkisia toimijoita. OXY-hankkeen kumppaneiksi ovat ryhtyneet Haminan kaupunki, HaminaKotka Satama Oy, Nordea Pankki, Baltic Tank Oy, Kymenlaakson sähkö Oy, Kymenlaakson pelastuslaitos, Cursor Oy, Vesi-Eko Oy, Mainostoimisto Tasku Oy, Kala- ja vesitutkimus Oy sekä Metsolan Merimatkat Ky. Hanke on saanut rahoitusta myös Euroopan unionilta sekä Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta.

www.poyry.com
www.oxy-itameri.fi

Haminan Tammionselkä, kuvaaja Tomi Hänninen

Pöyryn Vesi- ja ympäristö -liiketoimintaryhmän uutisia syyskuussa 2011

 

Yleinen
Kommentointi on suljettu