Uusi asetus ohjaa merenhoitosuunnitelman laatimista

syys 11, 2011

Suomen ensimmäinen kansallinen merenhoitosuunnitelma laaditaan vuonna 2012. Valtioneuvosto hyväksyi tänään 25.8. asetuksen merenhoidon järjestämisestä. Asetuksessa täsmennetään, miten suunnitelmassa asetetaan tavoitteet meriympäristön hyvän tilan saavuttamiseksi, miten meren nykytilaa arvioidaan ja mitä tietoja tilan seuraamisessa tarvitaan.

Uusi asetus täsmentää lakia vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä (272/2011), jolla on toimeenpantu Euroopan unionin meristrategiadirektiivi (2008/56/EY). Direktiivin tavoite on luoda puitteet meriympäristön hyvän tilan ylläpitämiseksi ja saavuttamiseksi vuoteen 2020 mennessä EU:n jäsenvaltioiden merialueilla.

Suomen merialueille laaditaan yksi merenhoitosuunnitelma, joka ulottuu rantaviivasta talousvyöhykkeen ulkorajalle. Suunnitelman tueksi laaditaan toimenpideohjelma, jossa esitetään meren hyvän tilan saavuttamiseksi tehtäviä toimia eri aloille. Hyvän tilan saavuttamista seurataan seurantaohjelman avulla. Toimenpideohjelma ja seurantaohjelma laaditaan vuonna 2015. Vuonna 2018 arvioidaan, miten merenhoitoa on toteutettu ja aloitetaan merenhoitosuunnitelman ja toimenpideohjelman tarkistaminen.

Itämeren alueella kaikki rantavaltiot lukuun ottamatta Venäjää kuuluvat Euroopan unioniin ja laativat merialueilleen merenhoitosuunnitelman. Vastaavat merenhoitosuunnitelmat laaditaan kaikissa Euroopan unionin jäsenvaltioissa, joilla on merellisiä alueita.
Valtioiden tulee tehdä yhteistyötä samaa merialuetta koskevassa merenhoidossa. Yhteistyön kannalta tärkeää on Itämeren merellisen ympäristönsuojelusopimuksen ja Itämeren suojelukomission (HELCOM) puitteissa tehtävä työ sekä HELCOM-maiden hyväksymän Itämeren suojelun toimintaohjelman (Baltic Sea Action Plan) ja sen kansallisten toimeenpano-ohjelmien toteuttaminen.

Suunnitelman valmistelusta vastaa ympäristöministeriö yhteistyössä maa- ja metsätalousministeriön sekä liikenne- ja viestintäministeriön kanssa. Suomen ympäristökeskus valmistelee suunnitelmaa varten tehtävät arviot yhteistyössä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten sekä useiden eri viranomaisten ja laitosten (mm. Ilmatieteen laitos, riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos, Metsähallitus sekä liikennevirasto ja liikenteen turvallisuusvirasto Trafi) kanssa.

Lisätietoja:

Hallitusneuvos Ulla Kaarikivi-Laine, ympäristöministeriö, puh. 050 559 9142, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Uusi asetus ohjaa merenhoitosuunnitelman laatimista

Yleinen
Kommentointi on suljettu