Ympäristöministeriön ehdotus hallinnonalan vuoden 2012 talousarvioksi

syys 11, 2011

Ilmastonmuutoksen hillintä ja muutokseen sopeutuminen sekä luonnon monimuotoisuuden köyhtymisen pysäyttäminen ovat ympäristöministeriön hallinnonalan keskeisiä tavoitteita. Itämeren ja sisävesien hyvä tilan saavuttaminen edellyttää jatkuvia toimia useilla sektoreilla.

Ilmastonmuutoksen hillintä ja muutokseen sopeutuminen sekä luonnon monimuotoisuuden köyhtymisen pysäyttäminen ovat ympäristöministeriön hallinnonalan keskeisiä tavoitteita

Asuntopolitiikassa painopisteenä on edistää sosiaalisesti ja alueellisesti tasapainoisia asuntomarkkinoita. Valtion tukeman kohtuuhintaisen vuokra-asuntotuotannon edellytyksiä parannetaan ja tuotantoa suunnataan erityisesti kasvukeskuksiin. Kestävää yhdyskuntarakennetta sekä alueellisesti tasapainoisia ja vakaita asuntomarkkinoita edistetään työvoiman saannin ja sosiaalisen eheyden turvaamiseksi.

Rakentamisessa korostuu tavoite lisätä energiatehokkuutta lainsäädännön ja tukipolitiikan keinoin. Tuulivoimarakentamisen kaavoituksen etenemistä ja laadukasta toteutusta tuetaan.

Ympäristöministeriön ehdotukset vuoden 2012 valtion talousarvioesitykseen omalle hallinnonalalleen ovat yhteensä 304,2 miljoonaa euroa. Ympäristön- ja luonnonsuojelun menoihin ehdotetaan 120,4 miljoonaa euroa. Alueidenkäyttöön, asumiseen ja rakentamiseen ehdotetaan 108,2 miljoonaa euroa. Hallinnonalan toimintamenoihin ehdotetaan 76,6 miljoonaa euroa, mikä sisältää myös päätöksentekoa palvelevien selvitysten rahoituksen.

Talousarvion ulkopuolisen valtion asuntorahaston varoja arvioidaan lisäksi käytettävän noin 480 miljoonaa euroa asuntotoimen korkotukien ja avustusten sekä rahaston ottamien lainojen korkojen ja kuoletusten maksamiseen. Valtion asuntorahastosta ehdotetaan siirrettäväksi talousarvioon 130 miljoonaa euroa.

Ympäristöasioiden aluehallinnon toimintamenot sisältyvät elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten ja aluehallintovirastojen toimintamenoihin työ- ja elinkeinoministeriön ja valtiovarainministeriön hallinnonaloilla.

METSO-ohjelman toteutusta jatketaan

Luonnonsuojeluun varattujen alueiden hankintaan ja korvauksiin ehdotetaan 50,8 miljoonaa euroa. Pääosa rahoituksesta, 34 miljoonaa euroa, suunnataan hallitusohjelman linjauksen mukaisesti ¬Etelä-Suomen metsien monimuotoisuusohjelmaan (METSO) 2008–2016. Lisäksi toteutetaan valtakunnallisia luonnonsuojeluohjelmia ja Natura 2000-verkostoa sekä edistetään uhanalaisten lajien ja luontotyyppien suojelua.

Luonnonsuojelualueiden hoitoa ja kunnossapitoa varten ympäristöministeriö ehdottaa Metsähallitukselle jonkin verran aiempaa suurempaa 28,8 miljoonan euron määrärahaa. Metsähallituksen luontopalvelut käyttää rahoitusta nykyisten suojelualueiden hoitoon, METSO-ohjelman toteutukseen sekä kansallispuistojen palveluvarustuksen parantamiseen.

Itämeren kuormitusta vähennetään

Talousarvioehdotukseen sisältyy hallitusohjelman mukainen 5 miljoonan euron määräraha, jolla on tarkoitus edistää ravinnekierrätystä Itämeren kuormituksen vähentämiseksi sekä tehostaa Saaristomeren ja Selkämeren valuma-alueiden maatalouden vesiensuojelua. Vedenalaisen meriluonnon monimuotoisuuden selvityksiä jatketaan erityisesti suurten käyttöpaineiden alla olevilla merialueilla. Merenhoidonsuunnittelulla toteutetaan toimia meristrategiadirektiivin edellyttämän Itämeren hyvän tilan saavuttamiseksi sekä osaltaan Suomen Itämeren suojeluohjelmaa ja muita Itämeren suojelun tavoitteita.

Sisävesien tilaa parannetaan

Vahvistettuja vesienhoitosuunnitelmia pannaan toimeen vesien hyvän tilan saavuttamiseksi. Ympäristötöiden ja vesiensuojeluinvestointien tukemiseen ehdotetaan yhteensä 9,2 miljoonaa euroa. Ympäristötöinä rakennetaan muun muassa siirtoviemäreitä ja yhdysvesijohtoja sekä kunnostetaan pilaantuneita maita ja vesistöjä. Tavoitteena on saada aloitusrahoitus kuudelle kokonaan uudelle siirtoviemärihankkeelle. Avustuksilla tuetaan yhdyskuntien ja haja-asutusalueiden vesiensuojeluinvestointeja ja pohjavesien suojelua. Määrärahasta on tarkoitus käyttää 1 miljoona euroa vuonna 2010 aloitetun haja-asutusalueiden jätevesineuvonnan tukemiseen.

Huomio rakennusten energiatehokkuuteen

Korjaus- ja energia-avustuksiin ehdotetaan varattavaksi yhteensä 84,25 miljoonaa euroa.

Aiemmin myönnettyjä suhdanneluonteisia korjausavustuksia varaudutaan vielä maksamaan talousarviosta 15 miljoonaa euroa. Lisäksi osa myönnetyistä avustuksista maksetaan talousarvion ulkopuolisesta valtion asuntorahastosta.

Asuntomarkkinoiden vakautta edistetään

Hallitusohjelman linjauksia toteuttamaan valmistellaan vuoden 2011 loppuun mennessä asuntopoliittinen toimenpideohjelma, jonka pohjalta toimia suunnataan vuonna 2012.

Talousarvioehdotuksessa on varauduttu siihen, että valtion asuntorahastosta tuetaan noin 7000 uuden korkotukiasunnon rakentamista. Lisäksi on varauduttu 2000 sellaisen yleishyödyllisyyssäännösten ulkopuolisten ns. välimallin mukaisen vuokra-asunnon rakentamiseen, jolle myönnettäisiin täytetakaus. Omistusasuntojen korkotukilainoja voitaisiin myöntää edelleen sellaisten omakotitalojen rakentamiseen, jotka ovat 1.7.2012 voimaantulevia uusia energiamääräyksiäkin huomattavasti energiatehokkaampia.

Kaavoitustavoitteiden saavuttamista tuetaan edelleen 30 prosentin kunnallistekniikka-avustuksilla, joihin varataan 10 miljoonaa euroa vuonna 2012. Avustukset on sidottu kohtuuhintaisen asuntotuotannon toteutumiseen, kuntien välisen yhteistyön edistämiseen ja yhdyskuntarakenteen eheyttämiseen. Avustus kohdistuu kasvukeskuksiin, painopisteenä Helsingin seutu.

Erityisryhmien asumista tuetaan

Erityisryhmien asuntojen investointiavustuksiin ehdotetaan 110 miljoonaa euroa. Avustukset kohdennetaan ensisijaisesti tukemaan kaikkein heikompiosaisten asumista. Erityisryhmien asuntojen tarve kasvaa laitospaikkojen vähenemisen ja muistisairaiden vanhusten määrän nopean lisääntymisen myötä. Pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämisohjelmaa jatketaan tavoitteena poistaa pitkäaikaisasunnottomuus. Kehitysvammaisten asumistilanteen parantamiseksi pyritään vähentämään laitospaikkojen määrä neljännekseen vuosien 2010–2015 aikana.

Lisätietoja:

Talousjohtaja Oili Hintsala, ympäristöministeriö, puh. 040 546 1483, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Ympäristöministeriö - Miljöministeriet - Ministry of the Environment

Yleinen
Kommentointi on suljettu