Puolan kipsivuorten fosforipäästöistä tutkimustuloksia

heinä 19, 2013

Puolan ja Suomen ympäristöministerit sopivat kesäkuussa kahden Puolan jätekipsivuoren mahdollisten fosforipäästöjen selvittämisestä maiden yhteistyönä. Heinäkuun alussa otettujen näytteiden analyysit ovat valmistuneet.

Gdanskin kipsivuoren näytteenoton tulokset viittaavat merkittävään fosforipäästöön. Policessa vesinäytteiden fosforipitoisuus kipsivuoren alapuolella nousi suhteellisen vähän. Vähäisten pitoisuus- ja virtaamatietojen perusteella ei ole mahdollista laskea luotettavasti kipsivuorten aiheuttamaa mahdollista kuormitusta, vaan tarvitaan jatkotutkimuksia sekä kokonaiskuormituksen että mahdollisesti Itämereen päätyvän kuormitusosuuden selvittämiseksi.

Gdanskissa tutkittiin fosforin sekä haitallisten aineiden pitoisuuksia kipsivuoren alueella olevista altaista, ojista ja vieressä sijaitsevasta Kuolleesta Veikselistä. Policessa näytteitä otettiin Oder-joesta, sen sivukanavasta sekä kipsivuoren alueelta jokeen johdetusta puhdistetusta jätevedestä.

“Tulosten mukaan kokonaisfosforin ja fosfaattifosforin pitoisuudet ovat huomattavan korkeita kipsivuoren vieressä sijaitsevassa Kuolleessa Veikselissä. Tässä Veiksel-joen entisessä uomassa ei ole pysyvää virtausta mereen päin, mikä heikentää sekoittumista ja laimenemista ja aiheuttaa voimakasta kuormituksen kertymistä uomaan verrattuna tilanteeseen, jossa kyseessä olisi normaali joki. On myös mahdollista, että Kuolleen Veikselin pohjassa on kipsivuoresta peräisin olevaa fosforia, joka vapautuessaan veteen nostaa pitoisuuksia. Näiden tulosten perusteella vaikuttaa siltä, että ainakin Gdanskin kipsivuoren fosforikuormituksen vähentämiseksi tarvitaan tehostettuja toimia”, vanhempi tutkija Antti Räike SYKEstä sanoo.

Policessa yhteisnäytteenotto vahvisti yhtiön ja ympäristöviranomaisten aikaisempien aineistojen luotettavuuden. Toisin kuin Gdanskissa Policen kipsivuoren suotovedet pyritään keräämään talteen ja johtamaan jätevedenpuhdistamolle. Fosforipäästöjen mahdollisia vaikutuksia veden laatuun ei voida kuitenkaan sulkea pois tulosten perusteella.

Uutiset
Kommentointi on suljettu