Itämeri ja vesiensuojelu vahvasti mukana budjettiesityksessä

syys 16, 2013

Ympäristöministeriön hallinnonalan vuoden 2014 talousarvioesityksessä korostuvat ilmastonmuutoksen hillitsemisen toimet, luonnon monimuotoisuuden turvaaminen sekä kohtuuhintaisen asumisen ja korjausrakentamisen edistäminen. Ekosysteemipalvelujen turvaaminen sekä luonnonvarojen kestävän käytön edistäminen edellyttävät toimia useilla toimialoilla. Keskeisiä tehtäviä ovat myös Itämeren ravinnekuormituksen ja ympäristöriskien vähentäminen ja vesienhoito.

Itämeren suojelutoimiin varataan 4,8 miljoonan euron erillismääräraha. Itämeren tilan parantamista edistetään kansainvälisenä ja kansallisena eri hallinnonalojen yhteistyönä, jonka tavoitteena ovat vaikuttavat ja kustannustehokkaat toimet. Itämeren kuormitusta vähennetään edistämällä ravinnekierrätystä sekä tehostamalla maatalouden vesiensuojelua erityisesti Saaristomeren ja Selkämeren valuma-alueilla. Vedenalaisen meriluonnon monimuotoisuuden inventointeja jatketaan. Merenhoidon suunnittelulla toteutetaan Itämeren suojeluohjelmaa ja muita Itämeren suojelun tavoitteita.

Ympäristövahinkojen torjunnan vuosittaisten menojen määrärahataso 5,2 miljoonaa euroa säilytetään. Merivoimien öljyntorjunta-alus Hylkeen peruskorjaukseen varataan 12 miljoonaa euroa.

Vahvistettuja vesienhoitosuunnitelmia sekä valtakunnallista viemäröintiohjelmaa toteutetaan vesien hyvän tilan saavuttamiseksi. Ympäristötöiden ja vesiensuojeluinvestointien tukemiseen varataan yhteensä 11,5 miljoonaa euroa, millä tuetaan muun muassa siirtoviemäreiden ja yhdysvesijohtojen rakentamista sekä pilaantuneiden maiden ja vesistöjen kunnostusta.

Vihreän talouden edistämistä jatketaan ja ympäristöhallinnon ohjausta vahvistetaan. Vihreää taloutta edistäviin kehitys- ja kokeiluhankkeisiin kohdennetaan 2,5 miljoonaa euroa, jota on tarkoitus käyttää erityisesti ilmastopolitiikan selvityksiin, tuotannon ja kulutuksen ekotehokkuuden parantamiseen sekä materiaalien käsittelyn ja kierrätyksen tehostamiseen.

Ympäristötehtävien ohjauksen ja hoidon vahvistamiseen sekä ympäristöhallinnon yhteisiin kehittämishankkeisiin varataan 2,7 miljoonan euron erillismääräraha.

Uutiset
Kommentointi on suljettu