Vesilain muutos parantaisi tulviin ja kuivuuteen varautumista

syys 04, 2013

Hallitus esittää eduskunnalle vesilain muuttamista niin, että varautuminen tulviin ja kuivuuteen paranisi.

Lakiesityksen mukaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus tekisi tarvittaessa selvityksen toimista, joilla tulvasta tai kuivuudesta aiheutuvia vahinkoja voitaisiin vähentää. Se kattaisi riittävän laajasti koko vesistöalueen tai sen osan ja sisältäisi ehdotuksia vedenkorkeuksiin ja virtaamiin vaikuttavista toimista, joita esimerkiksi säännöstelyluvan haltija voisi toteuttaa tulvan tai kuivuuden uhatessa.
ELY-keskus tekisi selvityksen yhteistyössä lupien haltijoiden sekä kuntien ja muiden viranomaisten kanssa. Selvityksen perusteella ELY-keskus voisi tehdä aluehallintovirastolle hakemuksen yhden tai useamman vesitaloushankkeen lupamääräysten tarkistamiseksi. Lupamääräyksiä voitaisiin tarkistaa tai antaa uusia määräyksiä, jos tulvasta tai kuivuudesta voi aiheutua yleistä vaaraa ihmisen hengelle, turvallisuudelle tai terveydelle taikka suurta vahinkoa yleiselle tai yksityiselle edulle, eikä näitä vaikutuksia muutoin voitaisi riittävästi vähentää. Jos uusien lupamääräysten noudattamisesta aiheutuisi tulva- tai kuivuustilanteissa vahinkoa luvan haltijalle tai muille tahoille, ne voitaisiin korvata valtion varoista lukuun ottamatta vesivoiman menetystä.
Vesilain muutosesitys on osa sääntelykokonaisuutta, jonka tarkoituksena on parantaa varautumista sää- ja vesiolojen muutoksiin, erityisesti ääri-ilmiöiden yleistymiseen, ja edistää siten sopeutumista ilmastonmuutokseen.

Uutiset
Kommentointi on suljettu