Finnoonsataman esirakentaminen herättää huolta alueen asukkaissa

kesä 24, 2014

Finnoonsataman esirakentamisen ympäristövaikutusten arviointimenettely (YVA) on valmis. Uudenmaan ELY hankkeen yhteysviranomaisena on vastaanottanut runsaasti huolestunutta sekä kriittistä palautetta alueen asukkailta.

Finnoonsataman ympäristövaikutusten arviointimenettely (YVA) käsittää alueen esirakentamiseen liittyvät toimenpiteet, eli ruoppaus- ja täyttötoimenpiteet sekä ruoppausmassojen siirron ja sijoittamisen meriläjitysalueelle. Esirakentamisen tarkoituksena on mahdollistaa uuden suuren asuntoalueen toteuttaminen Finnoonsataman alueelle. YVAssa on tarkasteltu neljää merialueen ruoppauksen ja täytön vaihtoehtoa. Eroja on täytettävien merialueiden muodossa ja sijainnissa, jotka puolestaan vaikuttavat ruoppaus- ja täyttömassamääriin.

ELY-keskukselle tulleessa palautteessa todetaan, että hankkeen vaihtoehtojen vaikutukset ovat myönteisiä ainoastaan Espoon kaupungin maankäytölle asettamien tavoitteiden kannalta. Muuten vaikutukset ovat yksinomaan kielteisiä. Asukkaiden huoli kohdistui asuinympäristön viihtyisyyteen ja turvallisuuteen, melu-, liikenne- ja maisemahaittoihin, vaikutuksiin veden laatuun ja linnustoon, veneily- ja luontoharrastukseen sekä alueen muuhun virkistyskäyttöön. Esille nousivat myös yhteisöllisyys ja alueidentiteetti sekä veneiden talvisäilytyksen järjestäminen. Palautteen antajat suhtautuivat hankkeen toteuttamisen tarpeellisuuteen ja perusteluihin kriittisesti.

Uudenmaan ELY toteaa lausunnossaan, että kaikki hankkeen vaihtoehdot ovat haitallisia hankealueella ja sen lähistöllä pesivälle ja ruokailevalle linnustolle. Alueen pohjoispuolella sijaitseva Finnovikenin lintukosteikko kuuluu kansainvälisesti tärkeiden lintualueiden verkostoon. Hankealueella on tärkeä merkitys vesilintupoikueiden kauttakulkureittinä lähialueelta Finnoon lintualtaalle, joka on maamme tuotteliaimpia lintuvesiä. Lintupoikueiden pääsyn turvaamiseksi Finnoon lintualtaalle ja linnustolle tärkeän elinympäristön säilyttämiseksi Finnobäckenin suulle ei tule suunnitella ruoppauksia, täyttöjä eikä laitureita. Haitallisia linnustovaikutuksia tulee vähentää muun muassa jättämällä Ryssjeholmenin ja Pirisaaren rantaan lintupoikueiden uimareitiksi riittävän leveä vapaa vesialue.

Vesistövaikutusten osalta jatkosuunnittelussa on tärkeätä arvioida riittävän tarkasti täytöistä virtauksiin ja viipymiin aiheutuvien muutosten vaikutukset ja suunnitella toteutus siten, että merkittävät haitalliset vaikutukset voidaan välttää. Läjitettävien massojen pysyvyys läjitysalueella on alueen valinnan ja valittavan vaihtoehdon toteuttamiskelpoisuuden kannalta ensisijaisen tärkeä tekijä. Siihen tulee jatkosuunnittelussa kiinnittää erityistä huomiota ja varmistaa, että massojen pysyvyys on hyvä jatkosuunnitteluun otettavalla läjitysalueella.

YVA-selostus, joka päättää YVA-prosessin, on Uudenmaan ELYn mielestä kuitenkin riittävä. Hankkeen vaikutukset on tunnistettu hyvin ja selostuksessa arviointi on kohdistettu hankkeen kannalta keskeisiin vaikutuksiin. Arviointiselostus on myös selkeä ja havainnollinen ja osallistumisjärjestelyt on hoidettu hyvin.

Uutiset
Kommentointi on suljettu