Talvivaaralle uhkasakolla tehostettu määräys avolouhoksen vedenpinnan alentamiseksi

kesä 24, 2014

Kainuun ELY-keskus velvoittaa Talvivaara Sotkamo Oy:n vähentämään vettä Kuusilammen avolouhoksesta ja kieltää yhtiötä johtamasta kipsisakka-altaan vettä avolouhokseen. ELY-keskus asettaa molempien velvoitteiden tehosteeksi 100 000 euron uhkasakot.

Talvivaaran on laskettava Kuusilammen avolouhoksen vedenpintaa niin, että se on 31.10.2014 enintään tasolla 195 metriä merenpinnan yläpuolella (+mmp). Vedenpinta oli louhoksessa toukokuun puolivälissä tasolla +196,08 mmp, jolloin louhoksessa on ylimääräistä vettä 140 000 kuutiometriä. ELY-keskus antoi Talvivaaralle huhtikuussa kehotuksen laskea avolouhoksen pinta 195 metrin tasoon 30.6.2014 mennessä. Nyt ELY-keskus antaa Talvivaaralle asiasta uhkasakolla tehostetun määräyksen, koska Talvivaara ei pysty noudattamaan kehotusta.

Kainuun ELY-keskus on määrännyt, että Kuusilammen avolouhoksessa saa säilyttää vettä vain, jos veden pinta pysyy alle tason +195 mmp. Tuon tason alapuolella louhoksen vesi pysyy läheisien alueiden pinta- ja pohjavesien tasoa alempana eikä vettä kulkeudu louhoksesta ulkopuolelle.

Talvivaara johti huhtikuussa 2014 kipsisakka-altaan neutraloituja vesiä Kuusilammen avolouhokseen. Louhokseen voidaan varastoida vesiä vain, jos vedet täyttävät ympäristöluvan ehdot. Talvivaaran antamien päästötarkkailutietojen mukaan vesiä ei kuitenkaan ollut käsitelty ympäristöluvan määräyksen mukaisiksi. Kainuun ELY-keskus kehotti Talvivaaraa 24.4.2014 lopettamaan kipsisakka-altaan vesien johtamisen avolouhokseen, ja Talvivaara noudatti kehotusta. ELY-keskus antaa nyt asiasta lisäksi uhkasakolla tehostetun määräyksen varmistaakseen, että avolouhokseen ei enää johdeta metalli- tai sulfaattipitoisia vesiä.

Jos Talvivaara ei noudata sille nyt asetettuja velvoitteita, voi ELY-keskus uhkasakkolain nojalla tuomita uhkasakot maksettavaksi.

Uutiset
Kommentointi on suljettu