Lappajärvelle suunnitteilla kalatiehanke

syys 21, 2014

Lappajärvelle on suunnitteilla väylä, jonka tarkoituksena on mahdollistaa kalan kulku ja vapaa-ajan veneily Lappajärven ja Välijoen välillä Niskan säännöstelypadon ohi. Hanketta varten on valmistumassa väylää ja siihen liittyvää monitoimikanavaa koskeva suunnitelma sekä vesioikeudellisen luvan hakemiseen tarvittavat asiakirjat.

Väylän ja monitoimikanavan suunnittelu ja mitoitus sekä vesioikeudellisen hakemussuunnitelman valmistelu toteutetaan Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen teettämänä diplomityönä.

Vesisyvyys ja virtaama väylässä ja monitoimikanavassa vaihtelevat Lappajärven säännöstelyn mukaan. Monitoimikanava on mitoitettu siten, että se toimii kalatienä toukokuusta loka–marraskuuhun ja veneellä kulku siitä on mahdollista kesä–elokuussa. Kesä–elokuun säännöstelyn tavoitevyöhykkeen mukaisella vedenkorkeudella vesisyvyys monitoimikanavassa vaihtelee välillä 0,55–0,80 m. Monitoimikanavasta voidaan ajaa veneellä, kun vesisyvyys kanavassa on vähintään noin 80 cm. Tätä pienemmillä vesisyvyyksillä vene voidaan siirtää kanavaa pitkin vinssin avulla.

Suunnitelman mukaan hanke koostuu Kalettomanlahdesta Välijokeen kaivettavasta uomasta ja uoman laskupäähän rakennettavasta monitoimikanavasta. Alkupää on hitaasti virtaava uoma, jossa vesisyvyys kesäaikana on 1,1 – 1,4 metriä. Uoma on noin 1150 m pitkä, sen pohjan leveys on 5 m ja vapaan vesiväylän osuus pinnassa vedenkorkeudesta riippuen noin 9,4 – 10,6 m. Moottorilla ajamisen mahdollistamiseksi uoman pohja kaivetaan tasaiseksi. Uoman monimuotoisuuden kannalta kanavaan lisätään luonnonmukaista mutkittelua. Lisäksi kalojen viihtyvyyden parantamiseksi kanavaa luonnonmukaistetaan puunrungoilla, kiveämisellä, soraistuksella ja vesikasvillisuudella sikäli kun se veneilyn kannalta on mahdollista.

Monitoimikanavan rakenne on samantyyppinen kuin Evijärven Kaarenhaaran kalatiessä. Monitoimikanava on noin 15 m pitkä. Vapaan vesiväylän leveys pinnassa on 2,7 m ja pohjassa 1,2 m. Kanavan pohjassa on siivekkeet, jotka hidastavat veden virtausnopeutta.  Virtausnopeus monitoimikanavan sivuilla on niin pieni, että myös kalat voivat ylittää sen vaivatta. Monitoimikanava toimii virtauskynnyksenä uomalle, ja näin säännöstelee uoman virtaamaa.

Mitoitetun monitoimikanavan virtaama vaihtelee kesä–elokuussa Lappajärven pinnan tasosta riippuen 1,2 – 2,2 m3/s.

Hankkeen myötä virtaus ja veden vaihtuvuus Kalettomanlahdessa lisääntyy. Tämä parantaa vedenlaatua ja vähentää lahden rehevöitymistä. Hanke mahdollistaa veneliikenteen Välijoesta Lappajärveen ja kalan liikkumisen Niskan säännöstelypadon ohi, ja siten parantaa etenkin alueen kesäaikaisia virkistyskäyttömahdollisuuksia.

Suunnitelmien valmistuttua hankkeelle joudutaan hakemaan vesilain mukainen lupa aluehallintovirastosta. Luvan hakijana tulee toimimaan Lappajärven kunta. Lupakäsittely kestänee noin vuoden verran ja tämän jälkeen hankkeelle pitää vielä löytää rahoitus. Hankkeen karkea kustannusarvio on 800 000 € – 1 milj. €. Kustannusarvio tarkentuu suunnittelun edetessä.

Uutiset
Kommentointi on suljettu