Talvivaaran alapuolisten vesien tila pääosin ennallaan

loka 16, 2014

Talvivaaran alapuolisten vesien tila on tarkkailutulosten perusteella pysynyt kesän ja syksyn 2014 aikana pääosin ennallaan. Marraskuun 2012 kipsisakka-allasonnettomuudesta peräisin olevat metallit ovat edelleen lähimpien vesistöjen, Kalliojärven, Kivijärven ja Salmisen, pohjien läheisissä vesikerroksissa.

Metallipitoisuudet ovat näissä vesistöissä eliöstölle haitallisella tasolla. Metallien pitoisuudet pienenevät, kun etäisyys kaivosalueeseen kasvaa.

Talvivaaran kaivosalueen läheisten järvien veden kerrostuneisuus ei ole juuri purkautunut kevät- ja syyskierroissa. Kerrostuminen johtuu kaivosalueelta ulos juoksutetuista suolapitoisista vesistä. Suolojen eli sulfaatin ja natriumin pitoisuudet ovat edelleen korkeita kaivosalueen lähimmissä vesissä eli pohjoisen suunnassa Salmisessa ja Kalliojärvessä. Kolmisopessa sulfaattipitoisuus on laskenut, mutta sen alapuolisessa Jormasjärvessä noussut.

Etelän suunnalla Kivijärvessä sulfaattipitoisuus on myös ollut korkea, mutta hienoisessa laskussa. Kivijoessa sulfaattia oli kesällä ja syksyllä enää puolet viimesyksyisestä tilanteesta. Laakajärvessä sulfaattipitoisuudet olivat korkeammat kuin viime ja edellisvuonna vastaavaan aikaan. Poikkeuksena oli vain järven pohjoisosan syvänne, jossa alusveden sulfaattipitoisuus oli kahteen edeltävään kesään verrattuna keskimääräistä tasoa.

Geologian tutkimuskeskus (GTK) on selvittänyt Kainuun ELY-keskuksen toimeksiannosta talliumin, uraanin ja harvinaisten maametallien esiintymistä Talvivaaran lähivesistöissä syyskuussa 2014. Selvityksessä on kahdeksan lähivesistön lisäksi mukana viisi sellaista lähialueen vesistöä, jonne kaivostoimilla ei ole vaikutusta.

GTK:n tutkimuksessa Talvivaaran kaivoksen lähimmissä alapuolisissa vesistöissä havaittiin tutkittujen alkuaineiden lievästi suurempia pitoisuuksia verrattuna selvityksen tausta-alueen vesistöihin. Pitoisuudet vähenivät nopeasti, kun etäisyys kaivosalueeseen kasvoi. Tulosten perusteella voidaan todeta, että kaikki vesistä mitatut ainepitoisuudet olivat hyvin pieniä, eikä pitoisuustasoista tiedetä olevan haittaa ihmisille tai eliöstölle. GTK:n raportti julkaistaan kokonaisuudessaan marraskuussa.

Uutiset
Kommentointi on suljettu