Talvivaara sai ympäristöluvan purkuputkelle

huhti 25, 2015

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto on myöntänyt ympäristöluvan Talvivaara Sotkamo Oy:n konkurssipesälle Talvivaaran kaivoksen toiminnan olennaiseen muuttamiseen koskien käsiteltyjen jätevesien johtamista.

Lupa mahdollistaa käsiteltyjen jätevesien johtamisen purkuputkella Nuasjärveen ja ennen purkuputken valmistumista Kolmisopen yläpuolisiin vesiin. Ympäristöluvassa jätevesien johtamista rajoitetaan pitoisuus- ja päästömääräyksin. Luvan saaja on lisäksi määrätty tekemään rakenteet, joilla sekoittumista ja laimenemista tehostetaan merkittävästi Nuasjärvessä.

Päätös mahdollistaa uuden purkuputken rakentamisen kaivoksella olevalta Latosuon käsiteltyjen jätevesien varastointialtaalta Nuasjärveen. Käsitellyt jätevedet voidaan johtaa Nuasjärveen siten, että johdettava sulfaattipäästö on enintään 24 000 tonnia kunakin purkuputken käyttöönoton jälkeisenä kolmena 12 kuukauden jaksona. Sallittu sulfaattipäästö on rajattu pienemmäksi kuin hakija on hakemuksessaan esittänyt (30 000 tonnia). Ensimmäisen kolmen vuoden jälkeen sulfaattipäästö saa olla enintään 10 000 tonnia vuodessa. Lisäksi päätöksessä on annettu lupa johtaa ennen purkuputken käyttöönottoa enintään 6 000 tonnin suuruinen sulfaattipäästö Oulujoen vesistöön Kolmisopen yläpuolisten purkupisteiden kautta.

Käsiteltyjen jätevesien johtamista koskevia muita pitoisuus- ja enimmäispäästörajoja on tarkistettu ja kiristetty vastaamaan muuttunutta tilannetta. Sulfaatin ja mangaanin pitoisuusraja-arvoa on tiukennettu siten, että viimeistään kolmen vuoden kuluttua kaivoksen vesien käsittelyssä on päästävä selvästi alhaisempiin pitoisuuksiin.  Raja-arvon saavuttaminen edellyttää uuden tekniikan käyttöönottoa jätevesien puhdistamisessa.

Luvan saaja on hakemuksesta poiketen velvoitettu rakentamaan purkuputken Nuasjärven päähän sekoituspumppaamo tai vastaava rakenne. Sillä haitta-ainepitoisuudet saadaan laimennettua hakemuksen mukaisesta tasosta noin 1/3 osaan ennen järveen johtamista. Tällä parannetaan merkittävästi käsiteltyjen jätevesien sekoittumista ja alkulaimenemista Nuasjärvessä.

Käsiteltyjen jätevesien johtaminen Nuasjärveen tulee näkymään etenkin purkupaikan ja sen läheisen syvännealueen vedenlaadun huononemisena. Alueella muodostuu suolapitoisen veden tilapäistä kerrostumista, joka voi aiheuttaa mm. kalojen väistymistä alueelta. Pysyvää kerrostumista tai hapettomia alueita ei päätöksen mukaisesta toiminnasta saa aiheutua.

Uutiset
Kommentointi on suljettu