Maanomistajien suhtautuminen soidensuojeluun Pohjois-Karjalassa erityisen myönteistä

touko 22, 2015

Soidensuojelun täydentämistä koskevaan kyselyyn vastasi Pohjois-Karjalassa 44 prosenttia ELY-keskuksen kirjeen saaneista lähes 450 maanomistajasta. Myönteisyys suojelua kohtaan oli maakunnassa valtakunnallisestikin katsoen korkealla.

Kysely kohdennettiin maanomistajille, joiden kiinteistöön sisältyy luonnonarvoiltaan valtakunnallisesti arvokasta suota Pohjois-Karjalassa. Kyselyyn vastanneista suurin osa ilmoitti olevansa valmis harkitsemaan suojelua käypää korvausta vastaan omalla kiinteistöllään. Vain alle neljännes suhtautui asiaan kielteisesti.

Suojelukeinoista kysyttäessä Pohjois-Karjalassa peräti 76 % vastaajista oli kiinnostunut neuvottelemaan yksityisestä suojelualueesta ja luonnonsuojelukaupasta tai maan vaihdosta valtion kiinteistöön. Valtakunnallisesti tarkasteltuna vastaava valmius suojelun toteuttamiseen ilmaistiin noin puolessa ELY-keskusten saamista vastuksista. Neljäsosassa Pohjois-Karjalan vastauksista ja kolmasosassa koko maan vastauksista kannatettiin suojelua maanomistajan omalla päätöksellä ja omin keinoin, osin päällekkäisenä edellisten suojelukeinojen kanssa.

Maanomistajia pyydettiin kyselyssä myös nimeämään oman suonsa tärkein käyttötarkoitus. Pohjois-Karjalassa puolet vastaajista ilmoitti suon pääasialliseksi käyttötarkoitukseksi monikäytön, mihin kuuluu niin metsätalous kuin marjastus, metsästys ja muu virkistyskäyttö.  Metsätalouden suon pääkäyttömuodoksi ilmoitti reilu viidennes ja virkistyskäytön lähes neljännes vastaajista. Merkittävä osa maanomistajista piti tärkeänä metsästysoikeuden säilyttämistä suojelualueilla. Yksityisillä suojelualueilla metsästys onkin yleensä mahdollista maanomistajan niin halutessa.

ELY-keskus on jo saanut yhteydenottoja ja neuvottelupyyntöjä suojelun käynnistämiseksi. Soidensuojelun täydennyksen valmistelun ollessa vielä kesken neuvotteluja voidaan tässä vaiheessa käynnistää lähinnä rehevillä puustoisilla suokohteilla vapaaehtoisen metsiensuojelun toimintaohjelman (METSO) puitteissa.

Soidensuojelun täydentämistä koskevat ehdotukset käsitellään valtioneuvostossa syksyllä 2015. Soidensuojelutyöryhmä ottaa esityksen valmistelussa huomioon soiden vapaaehtoiset suojelukeinot ja maanomistajakyselystä saadut tulokset.

Uutiset
Kommentointi on suljettu