Typen talteenottoa pilotoidaan Viikinmäessä

touko 13, 2015

Vaikka typenpoisto Viikinmäen jätevedenpuhdistamolla onkin huipputasoa, on HSY:ssä ryhdytty miettimään keinoja, miten sitä voitaisiin parantaa.

Panostuksista huolimatta puhdistamo ei nykyisillä prosessiteknisillä ratkaisuilla pysty saavuttamaan noin 90 prosentin poistotasoa parempaa kokonaistypenpoistoa. Lisäksi puhdistamolle tulevan jäteveden typpipitoisuuden jatkuvaan kasvuun on varauduttava.

Viikinmäen jätevedenpuhdistamolla liete mädätetään. Mädätyksen avulla tuotetaan merkittävä määrä biokaasua, joka hyödynnetään puhdistamon omassa energiatuotannossa. Mädätyksen aikana lietemassa hajoaa ja lietteen solumassaan sitoutunut typpi vapautuu. Lietteen linkouksen erotusveden eli rejektin kautta puhdistamon sisäisen typenkierron osuus on jopa noin 20 prosenttia kokonaistyppikuormasta. Rejektisivuvirran erilliset typenpoistoratkaisut olisivat yksi mahdollisuus keventää puhdistamon typpikuormitusta ja näin vapauttaa kapasiteettia tulovirtaaman aiheuttamalle typpikuormituksen kasvulle.

Osa rejektikäsittelyn tekniikoista ovat biologisia ja osa taas fysikaaliskemiallisia. Biologiset menetelmät pyrkivät pääasiassa energiatehokkaisiin ratkaisuihin, kun taas fysikaaliskemialliset menetelmät ovat käyttökustannuksiltaan kalliimpia, mutta mahdollistavat typpiravinteen kierrätyksen.

Rejektityppi-hankkeessa HSY pilotoi laajamittaisesti Anammox-prosessia niin sanotun ANITATM Mox -teknologian avulla, missä bakteerimassa on sidottu kantoaineeseen. Lisäksi tutkitaan esiselvitystasolla fysikaalis-kemiallista rejektivedenkäsittelyn toteuttamista jätevedenpuhdistamon tiloissa. Kyseeseen tuleva teknologia perustuu pH-säädön avulla vapautuvan typen talteenottoon.

Hankkeen tuloksia tullaan hyödyntämään Viikinmäen lisäksi myös Blominmäen jätevedenpuhdistamon prosessisuunnittelussa ja ne ovat käytettävissä myös muiden jätevedenpuhdistamoiden ja biokaasuntuotantolaitosten rejektivesien käsittelymenetelmiä arvioitavissa.

Uutiset
Kommentointi on suljettu