Terrafamen kaivoksen alapuolisten vesistöjen tila kesäkuussa 2016

kesä 30, 2016

Kainuun ja Pohjois-Savon ELY-keskukset ovat julkaisseet katsauksen Terrafamen alapuolisten vesistöjen tilasta. Katsauksessa on kuvattu vesistön tilaa pohjoisella Oulujoen vesistön ja eteläisellä Vuoksen vesistön purkureitillä. Pääpaino on Nuasjärven veden laadun kuvaamisessa.

Kaivoksen jätevesien vaikutukset ovat ilmenneet alapuolisissa vesistöissä kohonneina mangaani-, natrium- ja sulfaattipitoisuuksina sekä lähimpien järvien kerrostuneisuutena. Veden laatu on parantunut viime vuodesta Vuoksen vesistön reitillä Kivijärvessä, Laakajärvessä ja Kiltuanjärvessä. Oulujoen vesistön reitillä ei ole havaittavissa muutoksia aiempiin vuosiin nähden, lukuun ottamatta purkuputken lähialuetta Nuasjärvessä.

Kainuun ELY-keskus on käynnistänyt kattavat tutkimukset Terrafamen purkuputken vaikutuksien arvioimiseksi Nuasjärvessä. Tutkimuksissa selvitetään sähkönjohtavuuden, lämpötilan ja happipitoisuuden vaihtelua purkuputken lähiympäristössä sekä lähimmissä syvännealueissa. Alustavat tutkimustulokset sekä veden laadun tarkkailutulokset osoittavat, että purkuputken käytöllä on ollut vaikutusta lähimpien noin 1,5 kilometrin etäisyydellä sijaitsevien syvänteiden veden laatuun. Kainuun ELY-keskus tulee jatkamaan tehostettua Nuasjärven tilan ja purkuputken läheisten syvänteiden vedenlaadun tarkkailua.

Uutiset
Kommentointi on suljettu