Luonnontilassa olevat lähteet vähissä Pirkanmaalla

heinä 18, 2016

Pirkanmaalla aloitettiin keväällä pohjavesialueiden rajaus ja luokittelu. Tehtävä perustuu vuonna 2015 uudistettuun lakiin vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä. Uuden lainsäädännön myötä kaikkia pohjavesialueita tarkastellaan niiden suojelutarpeen ja vedenhankintakäyttöön soveltuvuuden kannalta.

Alun perin oli tarkoituksena tarkistaa kaikki pohjavesialueisiin liittyvät tiedossa olevat lähteet, tihkupinnat ja vastaavat, sekä arvioida niiden yhteys pohjavesimuodostumaan ja suojelutarve lainsäädännön kannalta. Maastokäyntien ulkopuolelle jätettiin sellaiset kohteet, jotka oli jo hyvin

inventoitu.

Nyt näyttää siltä, että maastotarkistukset saadaan tehtyä pääosin tänä kesänä koko maakunnan alueella. Tämän hetkisen maastotiedon perusteella luonnontilaisia tai luonnontilaisen kaltaisia lähteitä on Pirkanmaalla jäljellä melko vähän ja ne ovat pääsääntöisesti jo hyvin tiedossa. Tällä hetkellä maastokäynneistä on tehty noin puolet. Arvokkaimpia lähteitä sijoittuu erityisesti Pälkäneeltä Hämeenkyröön kulkevan saumamuodostuman tuntumaan sekä Ruoveden alueelle, mutta muutamia hienoja kohteita on muuallakin.

Pohjavesialueiden ajantasaisia tietoja tarvitaan vesienhoidon, vedenhankinnan ja maankäytön suunnittelussa sekä pohjaveden suojelutarpeen määrittelyssä.

ELY-keskukset luokittelevat jatkossa pohjavesialueet seuraavasti:

* 1-luokka: vedenhankintaa varten tärkeä pohjavesialue

* 2-luokka: muu vedenhankintakäyttöön soveltuva pohjavesialue

* E-luokka/merkintä: pohjavesialue, jonka pohjavedestä muun lainsäädännön perusteella suojeltu pintavesi- tai maaekosysteemi on suoraan riippuvainen

Alustavan arvion perusteella Pirkanmaan nykyisten pohjavesialueiden rajauksiin ei olisi tulossa juurikaan muutoksia. Osaan pohjavesialueista tulisi lisämerkintä E. Muutoksista tullaan järjestämään kuuleminen rajausten ja luokitusten valmistuttua.

Pohjavesialueet on suunniteltu luokiteltavan koko maassa uudestaan neljän vuoden kuluessa.

Uutiset
Kommentointi on suljettu