Teollisuusjätevesiopas on päivitetty

elo 01, 2016

Vesilaitosyhdistyksen julkaisusarjan julkaisusta nro 50 ”Teollisuusjätevesiopas – asumajätevesistä poikkeavien jätevesien johtaminen viemäriin” on ilmestynyt päivitetty versio.

Päivitetyssä julkaisussa lainsäädäntöä koskevien tekstien ajantasaisuus on tarkistettu ja ne on korjattu vastaamaan nykyistä lainsäädäntöä. Oppaan kappaleiden järjestystä on muokattu. Linkit on päivitetty ja osin uusittu. Sopimuksen sisältöä koskevaan kappaleeseen on lisätty sopimuksen siirtoa, riskianalyysia ja vastuun jakoa koskevat osiot sekä tietoa välimiesmenettelyn käytöstä. Vastaavat kohdat löytyvät nyt myös liitteissä olevista esimerkkisopimuksista. Oppaaseen on lisätty kaavioita havainnollistamaan sopimuksen solmimisen prosessia.  Tietoa haitallisista aineista on päivitetty ja lisätty. Oppaassa on uusi kappale rikosoikeudellisesta vastuusta sekä uutta tietoa päästöjen jäljittämisestä. Liitteeksi 5 on lisätty esimerkki teollisuusjätevesisopimuksesta, jossa asetettavat raja-arvot ja ehdot sekä korotetun maksut perusteet ovat sopimustekstissä ja riidat ratkaistaan välimiesselvittelyllä. Lisäksi oppaaseen on tehty joitakin muita pieniä muutoksia tai lisäyksiä.

Työryhmä

Teollisuusjätevesioppaan päivitys on laadittu työryhmässä, johon kuuluivat Eija Lehtinen ja Heli Lindberg HSY:stä, Mirva Levomäki ja Jarkko Laanti Turun seudun puhdistamo Oy:stä, Kaisu Albeni Kymen Vesi Oy:stä sekä Saijariina Toivikko VVY:stä. Opasluonnosta on käsitelty viemärilaitosryhmän kokouksessa 2/2016 sekä hallinto- ja talousryhmän kokouksessa 3/2016.  Vesilaitosyhdistyksen hallitus hyväksyi päivitetyn version julkaistavaksi kokouksessaan 2/2016.

Oppaan saatavuus

Opas on julkaistu sähköisesti ja Vesilaitosyhdistyksen varsinaiset jäsenet voivat ladata sen maksutta käyttöönsä Vesilaitosyhdistyksen jäsensivuilta:

http://www.vvy.fi/jasensivut/julkaisut_lomakkeet_raportit/julkaisut/teollisuusjatevesiopas_asumajatevesista_poikkeavien_jatevesien_johtaminen_viemariin.5199.news

Lisäksi opasta voi ostaa pdf-julkaisuna tai painettuna elokuusta alkaen. Kts. http://www.vvy.fi/julkaisut_ansiomerkit/julkaisusarja

Teollisuusjätevesiopas

Teollisuusjätevesioppaan tarkoitus on antaa tukea ja ajantasaista tietoa kaikille niille henkilöille, jotka ovat mukana tekemässä päätöksiä teollisuusjätevesien johtamisesta viemäriin ja niiden turvallisesta käsittelystä yhdyskuntien jäteveden puhdistamoilla. Oppaassa kerrotaan teollisuusjätevesisopimuksen laadinnan eri vaiheista ja asioista, joita sopimusta laadittaessa tulee ottaa huomioon. Oppaaseen on koottu teollisuusjätevesiä koskeva lainsäädäntö, tietoa laadun rajoituksista, sopimusasiat ja korotetun maksun kaava. Oppaan liitteenä on esimerkkejä vesihuoltolaitoksilla käytössä olevista teollisuusjätevesisopimuksista.

Uutiset
Kommentointi on suljettu