GTK:n Lähde-palvelu tarjoaa tutkimustietoa Suomen pohjavesialueista

tammi 30, 2018

Geologian tutkimuskeskuksen (GTK) avaama Lähde-verkkopalvelu kokoaa yhteen ja tuo kaikkien hyödynnettäväksi GTK:n tekemien pohjavesitutkimusten tulokset. Lisäksi palvelu tarjoaayleistä tietoa Suomen pohjavesivaroista.

GTK tuottaa ja ylläpitää geologista tietoa ja tarjoaa osaamista vesihuollon ja pohjaveden hallinnan tueksi. Siten turvataan puhtaan juomaveden saantia Suomessa. GTK on yhteistyössä ympäristöhallinnon sekä kuntien, kaupunkien ja vesilaitosten kanssa tehnyt pohjavesialueiden geologista rakennetta tarkentavia tutkimuksia 1990-luvulta lähtien.

Pohjavesitutkimusten tuloksia hyödynnetään mm. pohjaveden suojelussa, vedenhankinnan tehostamisessa, uusien vedenottopaikkojen määrittämisessä, pohjaveden pilaantumistutkimuksissa ja maankäytön suunnittelun tausta-aineistona.

GTK:n avaamassa Lähde-palvelussa (lahde.gtk.fi) on tällä hetkellä tutkimustietoa jo noin 150 pohjavesialueesta. Tutkimusraportteja ja paikkatietoaineistoja tarjoavan palvelun kattavuus laajenee vuosittain, kun sitä päivitetään valmistuneilla tutkimustuloksilla. Tulevaisuudessa tavoitteena on muun muassa pohjaveden isotooppiaineistojen tuominen Lähde-palveluun.

 Tutkituilta pohjavesialueilta GTK on mallintanut kallionpinnan ja pohjavesipinnan korkeustasot sekä laskenut pohjavesivyöhykkeen paksuuden, pohjavedenpinnan yläpuolisen maakerroksen paksuuden ja maaperän kokonaispaksuuden. Mallinnustulosten lisäksi palvelun kautta julkaistaan tutkimuskohteiden kairaustietoja, tutkimusten yhteydessä asennettujen havaintoputkien tietoja sekä tulkittua painovoimamittaustietoa.

Karttapalvelussa tausta-aineistoksi voidaan valita peruskartta, vinovalaistu maaperän korkeusmalli tai ilmakuva. Geologisena tausta-aineistona palvelussa on maaperäkartta ja siihen liittyvät maaperähavainnot. Myös ympäristöhallinnon pohjavesialuerajaukset ovat mukana palvelussa.

Raporttihaun kautta on mahdollista hakea mm. kunnittain tai yksittäisen pohjavesialueen nimellä julkisia harjurakenneselvitysten tutkimusraportteja. Ajankohtaista-osio kokoaa tuoreimmat tiedot GTK:ssa käynnissä olevista ja valmistuneista pohjavesitutkimuksista.

Lähde-palvelu on tarkoitettu sekä viranomaisten että kansalaisten käyttöön. Tutkittua pohjavesitietoa voivat hyödyntää yleismittakaavaisen suunnittelun tausta-aineistona ympäristöviranomaiset kunnissa, kaupungeissa ja maakunnissa, vesiviranomaiset, vesilaitokset, konsultit sekä pohjavesialueilla toimivat yritykset. Kansalaisten suuntaan Lähde-palvelu toimii yleisen pohjavesitiedon lähteenä.

Suomessa on 6 350 pohjavesialuetta, joilla muodostuu 5,4 miljoonaa kuutiota pohjavettä vuorokaudessa. Ainoastaan noin 10 % muodostuvasta pohjavedestä on käytössä. Vesilaitoksia Suomessa on noin 1 600. Julkisten vesilaitosten jakamasta vedestä noin 60 % on pohjavettä ja loput pintavettä.

Uutiset
Kommentointi on suljettu