Vesilainsäädännön selvityksistä paljon lausuntoja

marras 29, 2019

Ympäristöministeriölle jätettiin runsaasti lausuntoja kahdesta vesilainsäädäntöön liittyvän hankkeen loppuselvityksestä. Lausuntopalautteen perusteella hankkeiden tuloksiin on perehdytty laajasti.

Suomen vesien tilan tulee olla vähintään hyvä viimeistään vuonna 2015. Tästä ympäristötavoitteesta voidaan rajoitetuin edellytyksin poiketa uuden merkittävän hankkeen toteuttamiseksi, lieventämällä vesimuodostumaa koskevia ympäristötavoitteita tai pidentämällä tavoitteiden saavuttamisen määräaikoja enintään vuoteen 2027 asti.

VesiPOKE-hanke* selvitti ympäristötavoitteen poikkeamisen perusteita ja menettelyjä. LupaMuutos**-hanke selvitti vaihtoehtoja kehittää Suomen lainsäädäntöä niin, että vesilain ja ympäristönsuojelulain mukaisia lupia voidaan tarvittaessa muuttaa ympäristötavoitteiden saavuttamiseksi.

Selvitysten mukaan tulee harkita lainsäädäntömuutoksia ympäristötavoitteiden eli vesien hyvän tilan saavuttamiseksi tai ylläpitämiseksi. Lainsäädäntömuutoksia tarvitaan myös, jos vesien hyvän tilan tavoitteesta poiketaan uusien hankkeiden vuoksi. Muutokset koskisivat vesilakia, ympäristönsuojelulakia ja vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä annettua lakia (jäljempänä vesienhoitolaki). Lausuntopalautteessa tuotiin esille myös näkemyksiä pääministeri Rinteen hallituksen ohjelman kirjauksesta, joka koskee nollavelvoitelaitoksia. Hankkeet valmistuivat kuitenkin ennen nykyisen hallituksen ohjelmaa, eikä niissä siten käsitelty tätä hallitusohjelman kirjausta.

VesiPOKE-hankkeesta annettujen lausuntojen perusteella lainsäädännössä tulee selventää ympäristötavoitteista poikkeamisen menettelyä ja toimivaltaa. Lisäksi useissa lausunnoissa todettiin, että ympäristötavoitteiden merkityksen korostuessa tulee tarve soveltaa poikkeamia. Hallintoviranomaisia sekä vesiensuojelu- ja luonnonsuojelujärjestöjä edustavat lausunnonantajat pitävät vesienhoidon ympäristötavoitteita koskevia lainsäädäntömuutoksia tarpeellisina. Perusteluina esitetään muun muassa EU-oikeuden tehokas täytäntöönpano, sääntelyn selkeyttäminen ja oikeusvarmuus. Jotkut toimialoja edustavat katsovat, että lainmuutokset eivät ole välttämättömiä tai johdu EU-oikeudesta.

LupaMuutos-hankkeesta annetuissa lausunnoissa hallintoviranomaisia sekä luonnon- ja vesiensuojelua edustavat lausunnonantajat kannattavat muutoksia lainsäädäntöön, kuten vesilakiin ja ympäristönsuojelulakiin sekä vesienhoitolakiin. Useat lausunnonantajat pitävät tarpeellisena kehittää ja jatkotyöstää selvityksessä esitettyjä säännösmuutoksia, mutta osa ei kannata selvityksen ehdotuksia. Lisäksi useissa lausunnoissa korostettiin perusteita valmistella muutoksia myös vesienhoidon suunnittelun menettelyjen yhteensovittamiseksi. Tarve laajempaan ja kattavampaan vaikutusten arviointiin tunnistettiin lukuisissa lausunnoissa.

Useat hallintoviranomaisia edustavat lausunnonantajat katsovat, että vesienhoidon ympäristötavoitteiden huomioimista vesilaissa, ympäristönsuojelulaissa ja vesienhoitolaissa on ollut tarpeen selvittää. Sen sijaan esimerkiksi eri teollisuudenaloja edustavat järjestöt ja suuret vesivoimayhtiöt katsovat selvitysten olevan puutteellisia. Perusteina esitetyt seikat liittyvät muun muassa vesipuitedirektiivin tarkasteluun ja kansallisen toimeenpanon tavoitetasoon, vesipuitedirektiivin joustoihin, vesienhoitosuunnitelmiin ja toimenpideohjelmiin, vesimuodostumien luokitteluun sekä perustuslakiin.

Selvitykset:

*Vesienhoidon ympäristötavoitteista poikkeaminen (VesiPOKE) on valtioneuvoston selvitys- ja tutkimus-hanke (2017-2018). Hankkeessa tuotettiin tietoa muun muassa ympäristötavoitteista ja niistä poikkeamisesta, vertailtiin tilannetta muiden valtioiden tilanteeseen ja esitettiin vaihtoehtoja lainsäädännön kehittämiseksi.

**Vesienhoidon ympäristötavoitteiden toteuttaminen: ympäristöllisten lupien muutettavuus (Lupamuutos) -hanke (2018-2019).

Uutiset
Kommentointi on suljettu