Ympäristöneuvosto linjasi EU:n vesipolitiikan ja biodiversiteettistrategian tulevan suunnan

syys 11, 2011

Euroopan unionin ympäristöneuvosto kokoontui eilen 21. kesäkuuta Luxemburgissa. Neuvosto linjasi kokouksessa Euroopan unionin tulevaa vesipolitiikkaa sekä luonnon monimuotoisuutta koskevaa strategiaa. Keskustelua käytiin myös suunnitelmasta kohti vähähiilistä Eurooppaa. Suomea kokouksessa edusti suurlähettiläs Marja Rislakki.

Neuvosto linjasi kokouksessa Euroopan unionin tulevaa vesipolitiikkaa sekä luonnon monimuotoisuutta koskevaa strategiaa

Ympäristöneuvosto hyväksyi päätelmät ja ohjeisti komissiota EU:n tulevan vesistrategian laadinnassa. Strategian keskeisiä kysymyksiä ovat muun muassa vesivarojen suojelu sekä kestävä vesien käyttö ja hoito. Jäsenmaat pitivät tärkeänä muun muassa lainsäädännön toimeenpanon kehittämistä sekä vesipolitiikan tavoitteiden huomioon ottamista myös muissa politiikoissa.

Komissio on laatinut EU:n biodiversiteettistrategian, josta ympäristöneuvosto keskusteli nyt ensimmäisen kerran. Strategian keskeisenä tavoitteena on pysäyttää lajien ja luontotyyppien tilan huononeminen sekä parantaa niiden tilaa merkittävästi vuoteen 2020 mennessä. Jäsenmaat korostivat luonnon monimuotoisuuden huomioon ottamista etenkin maatalouspolitiikassa. Neuvosto hyväksyi asiasta päätelmät, ja keskustelua siihen sisältyvien toimenpiteiden toteuttamisesta jatketaan syksyllä. Suomi tukee strategian yleisiä tavoitteita.

Neuvosto keskusteli myös Euroopan komission laatimasta suunnitelmasta eli niin kutsutusta tiekartasta kohti vähähiilistä taloutta vuonna 2050. Komissio on laatinut välitavoitteita sisältävän päästövähennyspolun, jota seuraamalla EU:ssa päästäisiin 80 prosentin päästövähennyksiin vuoteen 2050 mennessä verrattuna vuoteen 1990. Jäsenmaiden suuri enemmistö piti komission tiekarttaa hyvänä pohjana jatkokeskusteluille, mutta neuvoston päätelmistä ei kuitenkaan lopulta saatu kaikkia jäsenmaita tyydyttävää ratkaisua.

Puheenjohtajamaa Unkari antoi neuvostolle lisäksi tilannekatsauksen muuntogeenisten kasvien (GMO) viljelyä koskevasta asetusehdotuksesta, jolla annettaisiin jäsenmaille mahdollisuus kieltää viljely alueellaan tai rajoittaa sitä. Neuvosto keskusteli asiasta tilannekatsauksen pohjalta. Asian käsittely jatkuu syksyllä. Toinen tilannekatsaus käsitteli direktiiviehdotusta vaarallisista aineista aiheutuvien suuronnettomuuksien torjunnasta eli niin kutsuttua Seveso-direktiiviä.

Lisätietoja

Kansainvälisten asiain neuvos Liisi Klobut, ympäristöministeriö, puh. 050 301 8212
Neuvotteleva virkamies Magnus Cederlöf, ympäristöministeriö, puh. 050 361 6439
Sähköpostit: etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Ympäristöministerineuvosto 21.6.2011

 

Yleinen
Kommentointi on suljettu