Grundfos ja FF-Automation yhteistyöhön

huhti 29, 2013

Grundfos ja FF-Automation ovat sol­mi­neet yh­teis­työ­so­pi­muk­sen, jol­la yh­dis­tyy yh­ti­öi­den am­mat­ti- ja tie­to­tai­to moni­puo­lis­ten au­to­maa­ti­o­rat­kai­su­jen toi­mit­ta­ji­na. Näin var­mis­te­taan, että asi­ak­kai­den saa­ta­vil­la on aina vii­mei­sin Grundfos-au­to­maa­ti­o­tek­no­lo­gia ja luo­tet­ta­vat tuki­toi­min­not koko tuoterepertuaariin.

Yh­teis­työ­so­pi­muk­sen ta­ka­na on vuo­si­kym­me­nen pää­hän ylet­ty­vä yh­tei­nen his­to­ria sekä yh­tei­nen into­himo to­teut­taa laa­duk­kai­ta au­to­maa­ti­o­rat­kai­su­ja.

Yh­teis­työn juu­ret ulot­tu­vat 2000-lu­vun tait­tee­seen, jol­loin he­del­mäl­li­sen yh­teis­työn tu­lok­se­na syn­tyi­vät kun­nal­lis­tek­ni­set val­von­ta­jär­jes­tel­mät KAU­KO, ELSA500 ja ELSA2000. Vuon­na 2007 yri­tys­ten lii­ke­toi­min­nat läh­ti­vät kui­ten­kin ke­hit­ty­mään eri­lai­siin tuo­te­kon­sep­tei­hin ja jär­jes­tel­miin, jol­loin tiet er­ka­ni­vat. Seu­raa­vien vuo­sien ai­ka­na Grundfos ke­hit­ti Modular Controls-, ELSA-m- ja  ELSA-i -au­to­maa­ti­o­jär­jes­tel­mät ja FF-Automation kes­kit­tyi eri­lais­ten yh­teis­kun­nal­lis­ten val­von­ta­rat­kai­su­jen ke­hit­tä­mi­seen.

Nyt ke­vääl­lä 2013 ym­py­rä on jäl­leen sul­keu­tu­nut. Uu­dis­tu­neen pal­ve­lu­kon­sep­tin myö­tä asi­a­kas­pal­ve­lua ja tuo­te­tu­kea te­hos­te­taan sekä tuo­daan mark­ki­noil­le uu­sia au­to­maa­ti­o­tuot­tei­ta. Täs­tä kai­kes­ta ker­ro­taan li­sää ke­vään ai­ka­na, ja uu­tuus­tuot­teet lan­see­ra­taan tou­ko­kuus­sa Yh­dys­kun­ta­tek­nii­kan mes­suil­la.

Lisä­tie­to­ja

Ant­ti Ol­lin­mäki, Oy Grundfos Pum­put Ab

puh.+358 207 889 593 e-mail: aollinmaki@grundfos.com

Mik­ko Fredriksson, FF-Automation Oy

puh. +358 400 206 327 e-mail: mik­ko.fredriksson@ff-automation.com

Uutiset
Kommentointi on suljettu