Pohjavesialueen geologista rakennetta selvitetään Turengissa

touko 15, 2014

Janakkalan Turengin ja Turengin sokeritehtaan pohjavesialueiden geologisen rakenteen ja pohjavesiolosuhteiden selvittäminen alkaa. Tutkimukset sijoittuvat Turengin keskustaajaman alueelle. Maastotyöt alkavat kairauksilla viikolla 21 ja jatkuvat painovoimamittauksilla syyskuun loppuun saakka. Selvitys valmistuu lokakuussa 2014.

Alueella kairataan maaperää kallioperään saakka viidessä pisteessä ja pisteisiin asennetaan pohjaveden havaintoputket. Kallioperän syvyyttä ja irtomaalajikerroksen paksuutta tutkitaan lisäksi painovoimamittauksin, joita tehdään noin 14 mittauskilometriä. Painovoimamittausten aikana maastossa liikkuu jalkaisin 2−3 henkilön mittausryhmä. Suurin osa tutkimusaluetta on taajama-aluetta, joten mittausryhmä tulee liikkumaan myös asutuksen keskellä. Tutkimukset on kuitenkin tarkoitus tehdä niin, että niistä ei ole haittaa asukkaille eikä ympäristölle.

Hydrogeologisen rakenneselvityksen, painovoimamittausten ja maaperäkairausten avulla saadaan uutta tietoa pohjaveden virtaussuunnista ja virtausta ohjaavista kalliokynnyksistä, pohjaveden korkeustasoista ja maaperän kerrosrakenteista. Pohjavesialueiden tutkimisella saatava lisätieto palvelee Janakkalan kunnan vedenhankintaa, maankäytön suunnittelua ja pohjaveden suojelua. Uuden tiedon avulla voidaan mm. tarkistaa nykyisiä pohjavesialueiden rajauksia sekä ohjata kaavoitusta ja rakentamista alueille, joilla riskit pohjavedelle ovat pienemmät.

Geologinen rakenneselvitys on Janakkalan Veden, Hämeen ELY-keskuksen ja Geologian tutkimuskeskuksen yhteistyöhanke. Tutkimusten käytännön toteutuksesta vastaa Geologian tutkimuskeskus.

Uutiset
Kommentointi on suljettu