TASO-hankkeesta tietoa metsätalouden ja turvetuotannon vesiensuojeluun

kesä 04, 2014

Turvetuotannon ja metsätalouden vesiensuojelun tehostamiseen keskittyneen valtakunnallisen TASO-hankkeen loppuraportti julkaistiin 3.6.2014.

Hankkeessa testattu automaattinen ja jatkuvatoiminen veden laadun ja virtaaman mittaus antaa hyvän kuvan veden laadun ajallisesta vaihtelusta, ja mahdollistaa etenkin poikkeustilanteiden, rankkasateiden ja tulvien nykyistä tarkemman seurannan.

– TASOn seurantakohteilla suurimmat virtaamat ja siten myös kuormitukset ajoittuivat vuodesta riippuen kevään, kesän ja syksyn tulvahuippuihin. Leutona alkutalvena isoja kuormituksia mitattiin vielä joulukuussa. Yksittäisten rankkasateiden vaikutus kokonaiskuormitukseen ei näiden tulosten perusteella vaikuta kovin merkittävältä, kertoo hankekoordinaattori Pia Högmander.

Tulvatilanteiden aikainen virtaaman hallinta ja mittaus osoittautui haastavaksi hyvin monella seurantakohteella etenkin turvetuotantoalueilla. Virtaaman hallinta ja mittakaivojen oikea mitoitus ovat lähtökohtia virtaaman mittauksen onnistumiselle ja siten myös luotettaville kuormitusarvioille.

Hankkeen kokemusten perusteella automaattiset seurantamenetelmät vaativat vielä menetelmien kehittämistä ja yhdenmukaistamista, mutta antavat hyvin toimiessaan kattavasti ja luotettavasti tietoa vesistökuormituksesta.

TASOssa kehitettiin yhdessä metsäalan ja turvetuotannon asiantuntijoiden kanssa uusimpaan tutkimustietoon ja käytännön kokemuksiin perustuvia vesiensuojelun ohjeita, työkaluja ja toimintamalleja suunnittelijoiden ja töiden toteuttajien käyttöön.

Hankkeen yhteydessä päivitettiin metsätalouden vesiensuojelusuositukset ja laadittiin selkeät ohjeet ja lomakkeet kunnostusojituksen vesiensuojelusuunnitelman laadintaan ja vesilain edellyttämänojitusilmoituksen tekemiseen. Hankekohtaisen vesiensuojelun lisäksi kehitettiin metsätalouden valuma-aluetasoista suunnittelua.

Uusin tietämys vesiensuojelusta vietiin käytäntöön kouluttamalla metsätalouden ja turvetuotannon toimijoita, erityisesti urakoitsijoita ja pientuottajia. Hankkeessa tuotettiin metsätalouden ja turvetuotannon omavalvontalomakkeet ja -ohjeet sekä vesiensuojelun koulutuspaketit.

TASO (2011–2014) oli valtakunnallinen turvetuotannon ja metsätalouden vesiensuojelun kehittämishanke, joka pilotoitiin pääosin Saarijärven reitillä Keski-Suomessa. Hankkeen vastuullinen toteuttaja oli Keski-Suomen ELY-keskus. Hankkeen päärahoittajia olivat ympäristöministeriö, maa- ja metsätalousministeriö sekä työ- ja elinkeinoministeriö.

TASO pureutui erittäin laaja-alaisesti ja monesta näkökulmasta metsätalouden ja turvetuotannon vesiensuojeluun. Hanke koostui yli kolmestakymmenestä osahankkeesta, joita oli toteuttamassa laaja joukko asiantuntijoita. TASOssa tuotettiin tietoa vesistökuormituksesta sekä vesiensuojeluun ja vesiensuojelurakenteiden mitoittamiseen liittyviä suosituksia, kehitettiin turvetuotannon ja metsätalouden vesiensuojelun omavalvontaa sekä lisättiin tietoa toimialojen vesiensuojelusta.

TASOn loppuraportti on luettavissa hankkeen nettisivuilla osoitteessa:

http://www.ymparisto.fi/taso

Uutiset
Kommentointi on suljettu