Kokemäenjoen nikkelipäästön vaikutuksia seurataan kattavasti

heinä 28, 2014

Varsinais-Suomen ELY-keskus neuvotteli tiistaina 22.7. Norilsk Nickel Harjavalta Oy:n edustajan kanssa päästön jatkoseurannasta. Neuvottelussa oli mukana edustaja Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistyksestä, joka toimii seurannan käytännön koordinoijana.

Seurantaa on tehty heti tapahtuneen jälkeen ja sitä jatketaan täydennetyn seurantaohjelman mukaisesti. Seurantaa tehdään etupainotteisesti. Lähiajan tulosten perusteella ilmenee, miten seurantaa kohdennetaan pidemmällä aikavälillä. Ohjelmassa seurataan veden nikkelin ja muiden raskasmetallien pitoisuuksia joessa ja merialueella, kalaston, simpukoiden ja rapujen tilannetta, nikkelin mahdollista kertymistä kaloihin, pohjaeläimistön tilaa ja metallien kertymistä sedimenttiin sekä vielä kasvillisuusvaikutuksena raskasmetallien kertymistä ulpukkaan. ELY-keskus jatkaa myös omia selvityksiään ainakin vesinäytteiden ja simpukoiden osalta.

Kokemäenjoen ja Porin edustan merialueen vedenlaatua, sedimentin ja vesikasvillisuuden raskasmetallipitoisuuksia sekä pohjaeläimistön ja kalaston tilaa seurataan säännöllisesti jokivarren kuormittajien ympäristölupiin liittyvien tarkkailuvelvoitteiden perusteella. Merialueella seurataan myös kasviplanktonin määrää ja lajistoa. Joen vedenlaadun yhteistarkkailu on aloitettu vuonna 1975 (suppeana jo 1968). Ohjelmaa on kehitetty ja laajennettu vuosien varrella esimerkiksi vuosina 1980 ja 1993. Näytteenotossa pyritään käyttämään velvoitetarkkailujen pisteverkostoa ja menetelmiä, jolloin saatavien tulosten vertailu aiempiin tuloksiin on mahdollista.

Norilsk Nickel Harjavalta Oy:n tehtaalla tapahtui laiterikko viikonloppuna 5.-6.7.2014. Sen seurauksena tehtaan jäähdytysveteen ja edelleen Kokemäenjokeen pääsi 30 tunnin aikana 66 tonnia nikkeliä sekä myös sulfaattia ja kobolttia.

Uutiset
Kommentointi on suljettu