Vedenpuhdistusta tehostetaan Talvivaaran kaivosalueella

heinä 10, 2014

Kainuun ELY-keskus hankkii Talvivaaran kaivosalueelle vedenpuhdistukseen tarkoitettuja laitteistoja. Hankinnan kustannukset maksetaan etukäteen valtion varoista ja kustannukset peritään takaisin Talvivaara Sotkamo Oy:ltä.

Kainuun ELY-keskus määräsi 19.3.2014 Talvivaaran välittömästi hankkimaan sille ympäristöluvassa määrättyä vedenpuhdistustekniikkaa. Talvivaaran mukaan tekniset suunnitelmat ja sopimusneuvottelut vedenpuhdistustekniikan hankkimiseksi ovat jo pitkällä. ELY-keskus katsoo kuitenkin, että Talvivaara ei ole noudattanut sille annettua määräystä.

Määräys sisälsi teettämisuhan, joka nyt pannaan täytäntöön. Käytännössä se tarkoittaa, että Kainuun ELY-keskus hankkii alueelle vedenpuhdistukseen soveltuvaa laitteistoa, joilla voidaan käsitellä kaivosalueella varastoituna olevaa vettä niin puhtaaksi, että sitä voidaan johtaa ympäristöluvan mukaisesti suoraan ympäristöön.

Sulfaatinpoistoon soveltuvien laitteistojen ja niiden sijoituspaikkojen suunnittelu aloitetaan välittömästi. Teknisistä kokoonpanoista, laitteistomääristä ja sijoituspaikoista riippuen hankinnan kokonaiskustannukset tulevat olemaan arviolta 2–4 miljoonaa euroa. Laitekokonaisuuksien suunnittelu ja rakentaminen kestää 5–6 kuukautta, joten vedenpuhdistusyksiköt olisivat käytössä vuoden 2015 alkupuolella.

Kainuun ELY-keskus määräsi maaliskuussa Talvivaaran ryhtymään myös allastilan lisäämiseen ympäristöluvan ehtojen mukaisesti. ELY-keskus on saanut näyttöä siitä, että Talvivaara aloittaa lisäallastilan rakentamisen Kuljunlammen alueelle elokuun alkupuolella. ELY-keskuksen näkemyksen mukaan tällä hetkellä ei ole välitöntä tarvetta teettämisuhan täytäntöönpanolle lisäallaskapasiteetin rakentamiseksi.

Nyt teetettävät vedenpuhdistuslaitteistot ja Talvivaaran rakentama lisäallaskapasiteetti tulevat vähentämään ympäristön välittömän pilaantumisen riskiä, jonka alueella varastoituna jo olevat ja sinne edelleen kertyvät ylimääräiset vedet aiheuttavat.

Mikäli välittömiin toimenpiteisiin ei ryhdytä, riski uhkaa realisoitua keväällä 2015. Silloin vesimäärä kaivosalueella kasvaa alueen nykyistä allaskapasiteettia suuremmaksi, koska ulos juoksutettavan veden määrä pienenee ympäristöluvassa määrättyjen tiukempien kuormitusrajojen tullessa voimaan.

Kainuun ELY-keskuksen teettämisratkaisu ei poista Talvivaaran velvoitetta huolehtia alueensa vesienkäsittelyn tehostamisesta ja vesienhallinnasta.

Uutiset
Kommentointi on suljettu