Pohjoisten virtavesien pohjaeläinyhteisöjen monimuotoisuutta tutkittiin

tammi 15, 2018

Väitöstyössä tutkittiin pohjoisten, luonnontilaisten virtavesien pohjaeläinyhteisöihin keskeisesti vaikuttavia ympäristötekijöitä. Tiedon kerääminen nyt on tärkeää, koska pohjoiset alueet ovat erityisen herkkiä ympäristön muutoksille ja esimerkiksi etenevän ilmastonmuutoksen vaikutuksia pohjoisissa ekosysteemeissä on jo havaittu.

Pohjaeläimet ovat tärkeä osa virtavesien toimintaa. Ne ovat osa virtavesien ravintoketjua ja niillä on tärkeä rooli virtavesien perustuotannossa sekä ravinteidenkierrossa. Siten pohjaeläinyhteisöjen synnyn ja toiminnan taustalla vaikuttavien ympäristötekijöiden tunnistamisella ja suojelulla on kauaskantoisia vaikutuksia koko virtavesiekosysteemien hyvinvointiin. Pohjaeläimet ovat myös yksi tärkeimmistä vesistöjen biomonitoroinnissa käytetyistä eliöryhmistä, mutta niiden toiminnalliseen rakenteeseen pohjautuvaa tietoa on pohjoisista, luonnontilaisista virtavesistä ollut aiemmin verraten vähän saatavilla. Tiedon kerääminen nyt onkin ollut merkityksellistä, sillä pohjoiset alueet ovat erityisen herkkiä ympäristössä tapahtuville muutoksille ja esimerkiksi etenevän ilmastonmuutoksen vaikutuksia on pohjoisissa ekosysteemeissä jo havaittu.

Tässä väitöskirjassa tutkittiin pohjoisten, luonnontilaisten virtavesien pohjaeläinyhteisöjen taksonomiseen ja erityisesti toiminnalliseen rakenteeseen keskeisesti vaikuttavia ympäristötekijöitä. Tutkimuksen tulokset antoivat viitteitä siitä, miten pohjaeläinyhteisöjen taksonomisten ja toiminnallisten rakenteiden taustalla voivat vaikuttaa erilaiset ympäristössä toimivat prosessit. Ympäristön spatiaaliset ja lajien leviämiseen liittyvät tekijät näyttäisivät vaikuttavan voimakkaammin taksonomisesti luokiteltujen yhteisöjen vaihteluun, kun taas toiminnallisesti luokitellut yhteisöt vaikuttaisivat rakentuneen enemmän paikallisten ympäristöolosuhteiden mukaisesti. Kokonaisuudessaan pohjaeläinyhteisöjen monimuotoisuus näyttäisi kuitenkin rakentuneen vaihtelevien ympäristöolosuhteiden ohjaamana.

Tutkimuksen tulokset osoittavat, miten sekä taksonomisesti että toiminnallisesti luokiteltujen yhteisöjen käyttäminen rinnakkain yhteisöekologisissa tutkimuksissa voi auttaa selventämään yhteisöjen synnyn taustalla vaikuttavia tekijöitä. Tuloksilla on merkitystä virtavesiyhteisöjen suojelun kannalta, sillä yhteisöjen monimuotoisuuden taustalla vaikuttavien ympäristötekijöiden tunnistaminen auttaa suojelemaan yhteisöjen kannalta erityisen tärkeitä elinympäristöjä. Tuloksien mukaan mahdolliset suojelutoimenpiteet tulisi virtavesissä kohdistaa kattamaan ympäristöolosuhteita laajasti, jotta ympäristön mukaan vaihtelevat yhteisöt tulisivat parhaalla mahdollisella tavalla katetuiksi.

Väitöstutkimus on tehty Suomen ympäristökeskuksessa Oulussa.

Uutiset
Kommentointi on suljettu