Finnoonsataman esirakentaminen herättää huolta alueen asukkaissa

Finnoonsataman esirakentamisen ympäristövaikutusten arviointimenettely (YVA) on valmis. Uudenmaan ELY hankkeen yhteysviranomaisena on vastaanottanut runsaasti huolestunutta sekä kriittistä palautetta alueen asukkailta.

Lue lisää

Talvivaaralle uhkasakolla tehostettu määräys avolouhoksen vedenpinnan alentamiseksi

Kainuun ELY-keskus velvoittaa Talvivaara Sotkamo Oy:n vähentämään vettä Kuusilammen avolouhoksesta ja kieltää yhtiötä johtamasta kipsisakka-altaan vettä avolouhokseen. ELY-keskus asettaa molempien velvoitteiden tehosteeksi 100 000 euron uhkasakot.

Lue lisää

Uusi ilmastusratkaisu vesihuoltoon

Sansox Oy on kehittänyt ja patentoinut vesienkäsittelyprosesseihin tarkoitetun ilmastuslaitteen. Laitteen avulla veden liuenneen hapen pitoisuutta saadaan nostettua nopeasti ja samalla laitteen läpi virtaava neste sekoittuu tehokkaasti.

Lue lisää

Kasvinsuojeluaineiden pitoisuuksia seurataan Uudenmaan jokivesistöissä

Kasvinsuojeluaineiden pitoisuuksia seurataan jälleen tänä kesänä Uudenmaan joissa. Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus aloitti seurannan kesäkuun alussa ja ottaa näytteitä lokakuulle saakka.

Lue lisää

Kalankasvatusta ohjataan ympäristön ja elinkeinon kannalta sopiville vesialueille

Maa- ja metsätalousministeri Jari Koskinen ja ympäristöministeri Ville Niinistö ovat vahvistaneet vesiviljelyn kansallisen sijainninohjaussuunnitelman, jonka avulla kalankasvatusta ohjataan ympäristön, elinkeinon ja vesien hyödyntämisen kannalta sopiville alueille.

Lue lisää