Maa- ja vesitekniikan tuki ry:ltä miljoonan euron lahjoitus Aalto-yliopistolle

Maa- ja vesitekniikan tuki ry on lahjoittanut 30.12.2010 Aalto-yliopiston säätiöpääomaan miljoona euroa. Aalto-yliopiston monitieteiset teemat, kuten ihmislähtöinen elinympäristö sekä energia ja luonnonvarojen kestävä käyttö ja tätä kautta panostus muun muassa vesitekniikan ja siihen liittyvän ympäristötekniikan sekä maaperän suojelun tutkimus- ja opetustoimintaan tukevat yhdistyksen tavoitteita

Lue lisää

Fosforilannoituksen optimi on löydettävissä

Viljelijän ja vesistön edut fosforilannoituksen suhteen saattavat olla lähempänä toisiaan kuin tähän asti on kuviteltu, totesi tutkija Antti Iho MTT:stä väitöstutkimuksessaan. Fosfori on kasveille välttämätön ravinne, mutta sen huuhtoutuminen pelloilta kiihdyttää vesistöjen rehevöitymistä. Ihon laatiman dynaamisen laskentamallin mukaan on mahdollista optimoida fosforilannoitusta siten, että ravinne riittää viljanviljelyn tarpeisiin mutta sen huuhtoutumat vesistöihin eivät nouse sietämättömän […]

Lue lisää

Suomalaiset muita huolestuneempia Itämeren tilasta

Suomalaiset pitävät Itämeren ympäristön tilaa melko heikkona. Meren kunto nähdään meillä keskimäärin huonompana kuin muissa rantavaltioissa. Suomalaisten mielestä meren tila on viime vuosina heikentynyt, ja suurinta huolta kannetaan öljyonnettomuusriskistä. Tiedot käyvät ilmi BalticSurvey-kyselytutkimuksesta, jossa haastateltiin noin 9 000 asukasta yhdeksässä rantavaltiossa. Yli puolet, eli 53 – 77 prosenttia kyselyn vastaajista Tanskassa, Latviassa, Ruotsissa, Virossa, Suomessa […]

Lue lisää

Suomen ympäristöministeriö, John Nurmisen Säätiö ja Kemira Oyj käynnistävät yhteistyöhankkeen Viipurin fosforipäästöjen vähentämiseksi

Suomen ympäristöministeriö, John Nurmisen Säätiö ja Kemira Oyj ovat käynnistäneet Viipurin vesilaitoksen kanssa hankkeen, jonka tavoitteena on vähentää Viipurista Itämereen kulkeutuvan fosforin määrää. Jäteveden fosforinpoiston koeajot käynnistetään tällä viikolla Viipurin jätevedenpuhdistamolla. Koeajojen tavoitteena on osoittaa, että käyttämällä kemiallista saostusta fosforinpoistoon Viipurin jätevedenpuhdistamolla on mahdollista saavuttaa Itämeren suojelukomission jätevesien fosforipitoisuuksille määrittelemä suositustaso*. Tämä vähentää vuositasolla noin […]

Lue lisää

Ramboll vahvistaa vesihuollon osaamistaan – Tritonet Oy osaksi Rambollia

Ramboll Finland Oy vahvistaa vesi- ja ympäristöalan osaamistaan ostamalla Tritonet Oy:n liiketoiminnan. Tritonet Oy on Tampereella toimiva vesi- ja ympäristötekniikan insinööri- ja asiantuntijatoimisto. Tritonet on 17 toimintavuotensa aikana suunnitellut vaativia vesi- ja ympäristöhuollon ratkaisuja yli 200 kohteeseen kotimaassa ja ulkomailla. Yhtiöllä ja sen avainhenkilöillä on vahvaa kokemusta niin yhdyskuntien kuin jätehuoltoalueidenkin vedenkäsittelystä sekä erikoisosaamista uima-altaiden […]

Lue lisää